Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 7 juni 2022
1. Stand van zaken Omgevingswet

De commissies besluiten in meerderheid het voorbehoud bij de plenaire behandeling van het ontwerp-KB over de inwerkingtreding van de Omgevingswet niet te laten vervallen, als gevolg waarvan er geen plenaire behandeling zal plaatsvinden op 21 juni 2022. De commissies besluiten in de plaats hiervan een mondeling overleg met de minister voor VRO in te plannen, waarbij geen besluitvorming over het ontwerp-KB zal plaatsvinden. Op 14 juni 2022 praten de commissies verder over de opzet en duur van dit overleg.

2. Adviezen, rapporten en onderzoeksresultaten DSO juni 2018-heden

De commissies besluiten dit onderwerp op 14 juni 2022 opnieuw ter bespreking te agenderen. Dit in samenhang met agendapunt 1.

3. 33118 / 34986, DS

Brief van de minister voor VRO ter aanbieding van de maandrapportage Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet, april 2022; Omgevingsrecht

De commissies besluiten de brief van de minister voor VRO ter aanbieding van de maandrapportage Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet, april 2022 (33118 / 34986, DS) voor kennisgeving aan te nemen.

4. 32813, AF

Brief van de staatssecretaris van I&W ter aanbieding van het besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit; Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van I&W van 19 april 2022 (32813, AF) wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en FVD (Dessing).

5. Toezeggingen Omgevingswet ministerie van LNV

In reactie op de brief van de minister van LNV en de minister voor Natuur en Stikstof van 21 mei 2022 (35925 XIV, L) inzake het halfjaarlijks rappel toezeggingen van LNV, besluiten de commissies ten aanzien van navolgende vier toezeggingen op het terrein van de Omgevingswet als volgt:
- toezegging T03000 als "deels voldaan" te blijven beschouwen en de minister voor Natuur en Stikstof als verantwoordelijke minister bij de toezegging te schrappen;
- toezegging T03003 als "openstaand" te blijven beschouwen;
- toezegging T03006 als "deels voldaan" te blijven beschouwen, en
- toezegging T03009 als "openstaand" te blijven beschouwen, met nieuwe deadline 1 juli 2022 en de toezegging toe te wijzen aan de minister voor Natuur en Stikstof als verantwoordelijk bewindspersoon.
Op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks) wordt met betrekking tot toezegging T03003 de commissiestaf verzocht ambtelijk navraag te doen naar de publicatie van het bomenplan en een verduidelijking te geven op de rolverdeling tussen provincies en gemeenten over bomenkap in het buitengebied.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra