Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 7 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Voorjaarsnota 2022 (36.120)

- Voorjaarsnota 2022

De commissie wenst de mogelijkheid open te houden dat, na aanvaarding door de Tweede Kamer, bepaalde wetsvoorstellen met wijzigingen van de afzonderlijke begrotingsstaten i.v.m. de Voorjaarsnota 2022, nog voor het zomerreces apart plenair kunnen worden behandeld. De staf zal daartoe de procedurele mogelijkheden t.b.v. de Kamer in kaart brengen.
Aangezien het kader van de voorgestelde begrotingswijzigingen wordt geboden door de vernieuwde Voorjaarsnota 2022 t.g.v. een aanpassing aan het begrotingsproces, wenst de commissie niet uit te sluiten dat bij de behandeling van afzonderlijke begrotingswetsvoorstellen ook de Voorjaarsnota 2022 zelf betrokken wordt en dat in een voorkomend geval kan worden voorgesteld dat ook de minister van Financiën wordt uitgenodigd.
De commissie besluit in meerderheid dat geen wens bestaat voor een afzonderlijk plenair debat over de Voorjaarsnota 2022 op zich.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman