36.120 X

Wijziging begrotingsstaten Defensie 2022 (Voorjaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2022 van het ministerie van Defensie. Deze wijzigingen houden verband met de Voorjaarsnota 2022.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 7 juli 2022 zonder stemming aangenomen. SP, DENK en JA21 is daarbij aantekening verleend.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juli 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: Fractie-Nanninga, PvdA, GroenLinks, D66, Fractie-Otten, PVV, ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, FVD en Fractie-Frentrop.

Tegen: SP en PvdD.

OSF en 50PLUS waren niet aanwezig bij de stemmingen.

De tijdens het plenaire debat ingediende motie-Frentrop (Fractie-Frentrop) c.s. over beëindigen subsidie van organisaties die actie voeren tegen beleggen in de defensie-industrie (EK, B) is op 12 juli 2022 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, PVV, FVD en Fractie-Frentrop stemden voor.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer, gezamenlijk met de wetsvoorstellen Tweede incidentele suppletoire begroting Defensie 2022 (36.143), Tweede incidentele suppletoire begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022 (36.144) en Wijziging begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 K) vond plaats op 12 juli 2022.


Kerngegevens

ingediend

25 mei 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2022.


Documenten