36.106

Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemdenDit wetsvoorstel beoogt het (recht op) onderwijs voor minderjarige Oekraïense kinderen te waarborgen.

Op 24 februari 2022 is Rusland Oekraïne binnengevallen. Vanwege de oorlog volgend op de Russische invasie zijn inmiddels miljoenen Oekraïners ontheemd geraakt en een deel van deze ontheemden is hun land ontvlucht. Een groot aantal ontheemden wordt inmiddels in Nederland opgevangen. Dit aantal zal naar verwachting ook nog verder toenemen. Onder hen zijn veel kinderen en jongeren. Aan deze kinderen en jongeren komt, net als andere vluchtelingen, het recht op onderwijs toe. Ook zijn zij naar Nederlands recht leerplichtig.

Om de huidige onderwijscapaciteit snel uit te kunnen breiden worden twee soorten voorzieningen getroffen.

De eerste houdt in dat scholen juridisch in staat worden gesteld om tijdelijke onderwijsvoorzieningen in te richten waarvoor een afwijkend onderwijskundig regime geldt.

De tweede voorziening houdt in dat de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs gemeentebesturen en scholen kan verplichten het onderwijsaanbod uit te breiden, wanneer als gevolg van de massale toestroom van ontheemden voorzienbaar is dat niet voor alle leerlingen een onderwijsplek beschikbaar is.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, C) op 9 juni 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juli 2022 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

20 mei 2022

titel

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs en Wet voortgezet onderwijs 2020 in verband met de inrichting van tijdelijke onderwijsvoorzieningen als gevolg van de massale toestroom van ontheemden als bedoeld in de Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (PbEU 2001, L212) (Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

28