Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 17 mei 2022
1. Inwerkingtreding Omgevingswet - datum plenaire behandeling inwerkingtredings-KB

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO over datum waarop ontwerp-KB inzake inwerkingtreding Omgevingswet behandeld moet zijn; Omgevingsrecht

Naar aanleiding van de brief van de minister voor VRO van 13 mei 2022 (33118/34986, DO) over de datum van plenaire behandeling van het ontwerp-KB inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet, besluiten de commissies als volgt:

- conform besluitvorming in de commissievergadering van 10 mei jl., op 24 mei 2022 inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren;
- het onderwerp 'stand van zaken Omgevingswet' opnieuw te agenderen op 7 juni 2022 om te bezien of de antwoordbrief en de opgevraagde documenten (bedoeld in het volgende agendapunt) zijn ontvangen en het plenaire debat voldoende is voorbereid;
- het ontwerp-KB inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet - onder voorbehoud van ontvangst van hiervoor bedoelde antwoordbrief en bedoelde documenten, en van de weging daarvan op 7 juni - voor plenaire behandeling aan te melden voor 21 juni 2022, in welk geval de stemmingen een week later, op 28 juni 2022, zullen plaatsvinden;
- de commissiestaf te verzoeken navraag te doen naar de (interne) klachtenprocedure bij het ministerie van BZK bij gevallen van intimidatie;
- de minister een brief te sturen met de vraag wat de gevolgen zouden zijn van stemming op 28 juni 2022 voor publicatie van het KB in het Staatsblad.

2. Diverse documenten Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

In reactie op de brief van de minister voor VRO van 16 mei 2022 (33118/34986, DP), besluiten de commissies met het door de minister gedane voorstel in te stemmen, mits de toegezegde lijst en de daarop vermelde documenten uiterlijk de vrijdag voor 7 juni 2022 aan de Kamer verstrekt zijn.

3. Mogelijkheden voor nieuwe adviesaanvraag bij het Adviescollege ICT-toetsing over het DSO

De commissies verzoeken om een nadere verduidelijking van het Adviescollege ICT-toetsing op de door hem na eerdere ambtelijke navraag aangegeven (on)mogelijkheden voor een nieuw advies over de werking van het DSO.

4. Toezeggingen en moties Omgevingswet

In reactie op de brief van de minister voor VRO van 6 mei 2022 (33118/34986 DN) inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet, besluiten de commissies ten aanzien van navolgende moties en toezeggingen als volgt:

- de status van de motie-Nooren c.s. (34986, AA, was letter X) van "deels uitgevoerd" wordt gehandhaafd;
- de status van de motie-Rietkerk c.s. (34985, K) van "deels uitgevoerd" wordt gehandhaafd;
- toezegging T03130 als "openstaand" te blijven beschouwen, en
- toezegging T02862 aan de minister voor VRO toe te wijzen en als "openstaand" te blijven beschouwen.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra