36.082

Zesde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma OnderwijsDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2022 (35.925 VIII). Met deze ISB worden middelen beschikbaar gesteld voor de suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs).

Voor professionele podiumkunstactiviteiten is een compensatie voorzien tot 85% van verloren kaartverkoopinkomsten minus de wel ontvangen kaartverkoop. Daarnaast worden er extra middelen beschikbaar gesteld voor maatwerkoplossingen voor de verbetering van ventilatie op scholen.

Ten slotte worden de middelen voor het NP Onderwijs aangepast. Bij de start van het NP Onderwijs is aangegeven dat het de bedoeling is dat scholen de extra middelen besteden in de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. Deze termijn is verlengd en daarom zijn er middelen naar 2023 tot en met 2025 geschoven, zodat de ondersteuning aan scholen en de monitoring gedurende de gehele looptijd van het NP Onderwijs in stand kan worden gehouden.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 23 juni 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 juli 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 april 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake suppletieregeling cultuur, ventilatie in scholen en Nationaal Programma Onderwijs)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 20 april 2022 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 20 april 2022, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 20 april 2022.


Documenten

7