Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 19 april 2022
1. 35900

Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort) en PvdA (Fiers) gezamenlijk.

2. 35788, H / 35788, W

Motie-Vos (PvdA) c.s. over compensatie voor studenten die nadelen ondervonden van het leenstelsel; Brief van de minister van OCW ter aanbieding van de hoofdlijnenbrief over de herinvoering van de basisbeurs en een tegemoetkoming voor huidige studenten zonder basisbeurs; Kabinetsformatie 2021

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Fiers), mede namens de fracties van GroenLinks, SP, PvdD en 50PLUS. Daarnaast levert de fractie van 50PLUS (Baay-Timmerman) mogelijk inbreng met enkele aanvullende vragen. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

3. Toezegging T02945 / 35218, L

Toezegging Verminderde advertentie-inkomsten en de kwaliteit van de media (35.218); Brief van de minister van BZK ter aanbieding van het adviesrapport 'Lokale media: niet te missen'; Wet elektronische publicaties

De commissie besluit de bespreking van dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 10 mei 2022.

4. 35925 VIII, E

Brief van de minister van OCW en de minister voor PVO inzake aanbieding van de Staat van het Onderwijs 2022; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 13 april 2022 (35925 VIII, E), op 10 mei 2022 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg.

5. Gesprek met de Onderwijsraad

De commissie besluit een gesprek met de Onderwijsraad in te plannen in juni 2022. In een volgende vergadering, zodra een datum met de Onderwijsraad is afgestemd, zal de inventarisatie van onderwerpen voor het gesprek geagendeerd worden. Reeds worden de volgende onderwerpen genoemd: basisvaardigheden van scholieren, ongewenste omgangsvormen in het (hoger) onderwijs en het recent verschenen advies van de Onderwijsraad 'Essentie van extern toezicht'.
Over een eventuele adviesaanvraag bij de Onderwijsraad zal de commissie spreken nadat het gesprek heeft plaatsgevonden.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra