Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 5 april 2022
1. 35764

Informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 19 april 2022 te houden.

2. 35869

Innovatiewet Strafvordering

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Van den Berg), ChristenUnie (Talsma) en 50PLUS (Baay).

3. 34091, P

Brief van de staatssecretaris van J&V ter aanbieding van het rapport De aard en effecten van prostitutiebeleid en de bijbehorende beleidsreactie; Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel

Inbreng ten behoeve van schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer) en D66 (Dittrich).

4. 34605, H

Brief van de minister voor Rechtsbescherming over toezeggingen gedaan tijdens het debat over het initiatiefwetsvoorstel gezamenlijk gezag door erkenning; Initiatiefvoorstel-Van Ginneken en Van Wijngaarden over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning

De commissie besluit gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg op 19 april 2022.
De uitvoeringsstatus van de nog te registreren toezegging aan het lid Van Dijk (SGP) zal na registratie als voldaan aangemerkt kunnen worden.
De uitvoeringsstatus van de nog te registreren toezegging aan het lid Dittrich (D66) zal worden nagevraagd. NB: het lid Dittrich acht de toezegging omtrent informatie verschaffen over uitzonderingsgronden voldaan.

5. 35925 VI, F

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over de contractuele verhouding met advocaten- en notariskantoor Pels Rijcken; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022

De commissie besluit dat het verslag schriftelijk overleg voldoende aan bod is gekomen tijdens het mondeling overleg en wenst geen verdere schriftelijke vragen te stellen.

6. 34861, N

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over het ontwerpbesluit bestendiging van de toepasselijkheid op vluchten binnen de EU van de PNR-wet en over de beleidsreactie op de evaluatie van de wet; Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

De fractie van GroenLinks geeft nog uitsluitsel of de beantwoording afdoende was.

NB: De fractie van GroenLinks heeft geen behoefte aan het stellen van nadere vragen, waarmee de behandeling van dit ontwerpbesluit is afgerond.

7. Voorbereidingsbijeenkomsten Staat van de Rechtsstaat

De commissie besluit tot vrijdag 8 april 2022 gelegenheid te geven schriftelijke vragen aan te leveren ten behoeve van het gesprek met de deskundigen op 19 april 2022. De deskundigen zal worden verzocht de kernpunten van hun bijdragen voorafgaand aan het gesprek aan de commissie te doen toekomen, zodat de leden dit kunnen betrekken bij hun voorbereiding van het gesprek.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren