Stemming motie Interpellatie-KoffemanVerslag van de vergadering van 22 maart 2022 (2021/2022 nr. 22)

Aanvang: 13.51 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Interpellatie-Koffeman

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de interpellatie-het kabinetsvoornemen om geen uitvoering te geven aan de aangenomen Eerste Kamermotie om grondverkoop door het Rijksvastgoedbedrijf ten behoeve van het beoogde Meta-datacenter in Zeewolde op te schorten,

te weten:

  • de motie-Koffeman c.s. over de uitvoering van het bestemmingsplan dat voorziet in de vestiging van het Meta-datacenter in Zeewolde (35925-XIV, letter K).

(Zie vergadering van 15 maart 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Als laatste stemmen we over motie 35925-XIV, letter K, de motie van het lid Koffeman c.s. over de uitvoering van het bestemmingsplan dat voorziet in de vestiging van het Meta-datacenter in Zeewolde.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Mevrouw Huizinga namens de ChristenUnie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Huizinga-Heringa i (ChristenUnie):

Voorzitter. Mijn fractie heeft wat opmerkingen bij zowel de overwegingen als het dictum van de motie van de heer Koffeman, maar wij zullen de motie wel steunen vanuit de gedachte dat wij een signaal willen geven aan de minister om te doen wat in zijn vermogen ligt om de komst van het datacenter tegen te gaan.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Huizinga. De heer Van Dijk namens de SGP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Dijk i (SGP):

Dank u, voorzitter. De motie-Koffeman gaf de SGP ook wel lichte hoofdbrekens vanuit het oogpunt van de juridische zorgvuldigheid, maar zeker ook vanuit de vraag hoe deze hele specifieke motie zich verdraagt met de rolopvatting van deze Kamer. Wij beschouwen deze motie als een ultieme oproep aan de minister om ieder legaal geitenpaadje te benutten om dit datacenter te ontvolgen, en zo zullen we voorstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Dijk. Mevrouw Fiers namens de Partij van de Arbeid.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Fiers i (PvdA):

Dank u wel, voorzitter. De motie krijgt het voordeel van de twijfel van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. De in de motie genoemde publiekrechtelijke bevoegdheden van de minister zijn niet ongeclausuleerd van toepassing, maar wellicht niet onmogelijk. Wij zien de oproep in het dictum van de motie om tijd te kopen als een mogelijkheid voor de verschillende overheden om te bezien wat de volgende stappen kunnen zijn. De fracties van de Partij van de Arbeid en GroenLinks zullen dus voorstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Fiers. De heer Pijlman namens D66.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Pijlman i (D66):

Voorzitter. De motie-Koffeman en dan de bijgestelde versie zullen wij steunen. Wij zijn tegen de komst van het datacenter in Zeewolde. Het bijgestelde dictum zien wij als een ondersteuning aan het kabinet om dit ook tegen te houden. De minister heeft duidelijk gezegd dat hij alle juridische wegen die er zijn voor hem wil bewandelen. Dat willen wij op deze manier ook ondersteunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Pijlman. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen over deze motie? Dat is niet het geval. Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (35925-XIV, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA en de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen en tevens aan het einde van de vergadering. Ik dank alle leden en de medewerkers die deze vergadering mogelijk hebben gemaakt.