Stemming andere motie ingediend bij het debat over Rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de Europese UnieVerslag van de vergadering van 15 maart 2022 (2021/2022 nr. 21)

Aanvang: 14.12 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming andere motie Rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de Europese Unie

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de Europese Unie,

te weten:

  • de nader gewijzigde motie-Van Rooijen c.s. over eenduidige wetgeving en eenduidige interpretatie van wetgeving (35295, letter W, was letter V).

(Zie vergadering van 8 februari 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we ten slotte over 35295, letter W van het lid Van Rooijen inzake een inventarisatie naar de kwaliteit van de wetgeving. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Knapen namens het CDA.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Knapen (CDA):

Voorzitter. Wij delen de zorgen van collega Van Rooijen en de laatste regels van de motie zijn ons ook buitengewoon sympathiek, maar we hebben grote moeite met die brede, generale kritiek op onze rechterlijke macht die spreekt uit de eerste twee zinnen. Daarom hebben we uiteindelijk besloten om tegen deze motie te stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Knapen. Dan de heer Koole namens de Partij van de Arbeid.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Koole (PvdA):

Voorzitter. Ik spreek mede namens GroenLinks. GroenLinks en de Partij van de Arbeid zijn natuurlijk voor een goede kwaliteit van de wetgeving. We aarzelden over de motie, maar we hebben de uitleg van de minister gehoord. Zij gaf de motie oordeel Kamer en zei dat de motie het beleid ondersteunt. We kunnen voor stemmen, maar onder de uitdrukkelijke verklaring dat wij afstand nemen van de eerste overweging. We stemmen wel voor het dictum.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Koole. Wenst een van de andere leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Mevrouw Huizinga namens de ChristenUnie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie):

Voorzitter. Wij hebben dezelfde afweging gemaakt als de twee partijen voor ons. Onze conclusie is geweest dat wij tegen de motie gaan stemmen. Dat doen we niet omdat we het niet met het dictum eens zijn, maar omdat er te generaliserende opmerkingen gemaakt worden.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Huizinga. De heer Van Dijk namens de SGP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Dijk (SGP):

Voorzitter. Ook de SGP erkent wel dat er een zekere wijdsheid in deze motie zit, maar gelet op de interpretatie die de minister eraan heeft gegeven en de uitleg hoe zij hiermee om wil gaan hebben we geen vrijmoedigheid om tegen te stemmen. Wij stemmen dus voor.

(Hilariteit)

De voorzitter:

Kijk, dat is helderheid. De heer Nicolaï namens de Partij voor de Dieren.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Nicolaï (PvdD):

Voorzitter. Wij zijn ook heel vrijmoedig. Ik heb goed geluisterd naar de minister. Ik had ook zo m'n bedenkingen over de eerste overweging, omdat die wel heel ruim is. Ik weet niet of die ook juist is, maar de minister heeft dat op haar manier ingevuld en vervolgens gezegd: oordeel Kamer. Wij volgen dus dezelfde redenering als de heer Koole. Wij zullen voor de motie stemmen, maar met de uitdrukkelijke aantekening dat wat ons betreft de eerste overweging weggedacht mag worden.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan de heer Janssen namens de SP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Janssen (SP):

Voorzitter. Wij hebben ook onze zorgen over de uitlating in de eerste overweging, maar wij vinden het dictum van groter belang. Daarom zullen wij de motie steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Janssen. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Dan stemmen wij nu over de volledige motie 35295, letter W.

(Hilariteit)

De voorzitter:

Willen de leden die voor de motie zijn gaan staan?

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Van Rooijen c.s. (35295, letter W, was letter V).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, 50PLUS, de PvdA, de PvdD, de SP, de SGP, FVD en de OSF voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, het CDA, de VVD, de ChristenUnie en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.