Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 15 maart 2022
1. 35785

Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Dittrich), PVV (Van Hattem) en SGP (Schalk).

2. 35424, U

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De commissie stelt de ambtelijk voorbereide conceptbrief met een enkele wijziging vast.

3. 34453, AC

Brief van de minister voor VRO over het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen en over de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie wenst het agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen in een volgende vergadering.
In de tussentijd wenst de commissie kennis te kunnen nemen van het advies van de Raad van State op het gewijzigde conceptbesluit Kwaliteitsborging voor het bouwen. Zij vraagt de griffier hierover navraag te doen bij het departement.

4. T03246

Toezegging Analyse van de uitspraken van het EHRM over bulkdata en Conventie 108+ (35.242)

De commissie wenst het agendapunt aan te houden en over ongeveer 4 weken opnieuw te agenderen in haar vergadering. De status van toezegging T03246 wordt als voldaan aangemerkt.

5. 29453, A

Brief van de minister voor VRO ter aanbieding van de Staat van de corporatiesector 2021; Woningcorporaties

De commissie wenst het agendapunt aan te houden, in afwachting van de behandeling in de Tweede Kamer, en daarna opnieuw te agenderen.

6. 35.925 VII, E

Brief van de minister voor VRO ter aanbieding van de Nationale Woon- en Bouwagenda en het programma Woningbouw; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022

De commissie besluit de brief van 11 maart 2022 voor kennisgeving aan te nemen. In voorkomende gevallen zal zij de uit het beleid voortvloeiende wetsvoorstellen via de reguliere procedures in behandeling nemen.

7. Kennismakingsgesprek staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering

De commissie wenst de volgende onderwerpen met de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering te bespreken: stand van zaken met betrekking tot de Wet digitale overheid en digitale vraagstukken in het politieke domein (bijvoorbeeld microtargeting).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman