Stemming Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste KamerVerslag van de vergadering van 8 maart 2022 (2021/2022 nr. 20)

Aanvang: 13.36 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer

Aan de orde is de stemming in verband met het voorstel van de Huishoudelijke Commissie tot wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heet de minister voor Klimaat en Energie en de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst, die namens de regering bij de stemming aanwezig zijn, nogmaals van harte welkom.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

We stemmen over het voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? De heer Otten namens de Fractie-Otten. Gaat uw gang.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten i (Fractie-Otten):

Voorzitter. Wij vinden deze voorgestelde wijziging van het Reglement van Orde niet opportuun. Met name het nieuwe artikel 15 geeft onzes inziens te veel bevoegdheden, verder dan wettelijk noodzakelijk, aan de HC en via lid 4 ook aan de voorzitter, zonder dat er een goede discussie is geweest over de gehele herziening van het Reglement van Orde. Om deze reden zullen wij tegen dit voorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het voorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van D66, het CDA, de VVD, GroenLinks, Fractie-Nanninga, de ChristenUnie, de PVV, 50PLUS, de PvdA, de PvdD, de SP, de SGP, FVD en de OSF voor dit voorstel hebben gestemd en de leden van de Fractie-Otten ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemming.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.