Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 8 februari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Dierziektebeleid (29.683)

- Voortgangsbrief versterking zoönosenbeleid

Brief van de minister van VWS en de minister van LNV van 23 december 2021 aan de Tweede Kamer (25295 / 28807, 1711)

De commissies besluiten de brief aan de Tweede Kamer inzake versterking zoönosenbeleid (25295/28807, 1711) te betrekken bij de nog te ontvangen beantwoording van de vragen die de commissies hebben gesteld per brief van 25 januari jl. naar aanleiding van deelrapporten in het kader van het onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO).


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk