36.022

Vierde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake ventilatie en overlopende verplichtingen van onder andere zelftesten en Nationaal Programma Onderwijs



In deze incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2022 verhoogd.

Met deze ISB worden extra middelen beschikbaar gesteld voor de verbetering van ventilatie op scholen. Daarnaast worden er middelen overgeheveld voor zelftesten in het onderwijs of voor het uitvoeren van de tegemoetkomingsregeling voor studenten. Ten slotte worden de middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs aangepast.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 2 juni 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 juni 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

3 februari 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Vierde Incidentele Suppletoire Begroting inzake ventilatie en overlopende verplichtingen van onder andere zelftesten en Nationaal Programma Onderwijs)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 3 februari 2022 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 3 februari 2022, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 3 februari 2022.


Documenten

7