Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 1 februari 2022
1. 35447

Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van den Berg), GroenLinks (De Boer) en PvdA (Recourt) gezamenlijk, D66 (Dittrich), PVV (Bezaan), ChristenUnie (Talsma), PvdD (Nicolai) en SGP (Van Dijk).

2. 29279, G

Jaarplan Rechtspraak 2022

De commissie besluit gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg op 15 februari 2022.

3. Voornemen m.b.t. een volgend debat over de Staat van de rechtsstaat

De commissie besluit de Kamervoorzitter voor te stellen de plenaire behandeling van het debat over de staat van de rechtsstaat te plannen op 31 mei 2022.
Daarnaast wenst de commissie een drietal voorbereidende bijeenkomsten te organiseren over (1) de financiering van de rechtspraak en ondermijning en hiervoor de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de politie, de NCTV en de wetenschap uit te nodigen, (2) rechtsbescherming, het rapport van de Venetië-commissie en het lerend vermogen van de rechtsstaat en hiervoor een lid van de Venetië-commissie en de Nationale ombudsman uit te nodigen en tot slot een bijeenkomst over (3) de functie en rol van de pers(vrijheid) in de rechtsstaat en hiervoor vertegenwoordigers van kranten, tv en online pers uit te nodigen.

Voor elk van deze bijeenkomsten zullen 2 of 3 leden van de commissie J&V een opzet van het programma opstellen.
Voor de eerste bijeenkomsten zijn dit de leden Veldhoen (GroenLinks) en Backer (D66). Bijeenkomst 2 zal worden voorbereid door de leden De Boer (GroenLinks) en Dittrich (D66) en de derde bijeenkomst door de leden Nanninga (Fractie-Nanninga), Nicolaï (PvdD) en Bezaan (PVV).

4. E210023 - Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2022 van de Europese Commissie

De commissie besluit de voorstellen 'Cyberweerbaarheid', 'Vooraf te verstrekken passagiersgegevens', 'Wederzijdse toegang tot veiligheidsgerelateerde informatie', 'Overdracht van strafvervolging', 'Wederzijdse erkenning van ouderschap door de lidstaten' (annex I) en het 'Herziening van het acquis inzake de rechten van slachtoffers' (annex II) als prioritair voor te dragen voor 2022.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren