36.014

Derde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake extra middelen examens en steunpakket voor de culturele en creatieve sector in januari in verband met COVID-19In deze incidentele suppletoire begroting (ISB) wordt de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2022 verhoogd vanwege aanpassingen aan eindexamens en een steunpakket voor de culturele en creatieve sector.

De extra middelen zijn nodig omdat er moet worden overgegaan tot het verplichten en uitgeven van bedragen richting scholen en uitvoeringsinstanties zodat zij aan de slag kunnen met betrekking tot de eindexamens voor 2022 en richting diverse culturele fondsen met betrekking tot het steunpakket voor de culturele en creatieve sector.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 21 april 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 mei 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

25 januari 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen examens en steunpakket voor de culturele en creatieve sector in januari in verband met COVID-19)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 25 januari 2022 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 25 januari 2022, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 25 januari 2022.


Documenten

7