Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) , Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 18 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.874)

- 35526 / 25295, DA (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Toezeggingen die in de stand van zakenbrief covid-19 van 14 december 2021 aan de orde zijn gekomen

De commissies besluiten naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 14 december 2021 de volgende toezeggingen als openstaand te blijven aanmerken: T03141, T03146, T03216 en T03217.

Daarnaast besluiten de commissies een aantal concepttoezeggingen - die gedaan zijn tijdens de plenaire debatten over de wetsvoorstellen Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19 (35899) respectievelijk Inzet coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen (35961) - ongewijzigd te registreren en deze als openstaand aan te merken naar aanleiding van de brief van de minister van VWS van 14 december 2021. Het betreft toezeggingen met de volgende onderwerpen:

1. Langetermijnstrategie in relatie tot scenario's WRR en KNAW;
2. Vervalbepaling Tijdelijke wet maatregelen covid-19;
3. Overzicht communicatie ter voorkoming polarisatie;
4. Blokkeren coronatoegangsbewijzen.

Ten aanzien van de volgende twee concepttoezeggingen zal de griffie navraag doen bij de betrokken leden naar de juistheid en de status naar aanleiding van voornoemde brief van de minister van VWS:

5. Covid-19 in verpleeghuizen;
6. Serologische test.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren