Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 18 januari 2022
1. E210027

Commissiemededeling: Strategisch prognoseverslag 2021 - Het vermogen en de vrijheid tot handelen van de EU; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over het Strategisch prognoseverslag 2021; EU-voorstel: Strategisch prognoseverslag 2021

De leden van de PVV-fractie (Faber-Van de Klashorst) leveren inbreng voor een nader schriftelijk overleg. De conceptbrief zal per mail worden rondgestuurd in de commissie.

2. COSAC-Voorzittersbijeenkomst, 14 januari 2022

De commissievoorzitter doet mondeling verslag van de COSAC-Voorzittersbijeenkomst van 14 januari jl. De commissie bespreekt de ambtelijk voorbereide beantwoording van de COSAC-questionnaire en voegt een opmerking toe bij een van de antwoorden. De commissie stemt overigens in met de beantwoording van de questionnaire.

3. Conferentie over de Toekomst van Europa

De commissie bespreekt de stand van zaken in de Conferentie over de Toekomst van de Europa en vraagt de delegatieleden bijzondere aandacht te besteden aan de (inbreng van de) burgervertegenwoordigers.

4. Gesprek Jourová, Vicevoorzitter van de Europese Commissie

De commissie herbevestigt het houden van een videogesprek met Vicevoorzitter Jorouvá op 25 januari 2022, 17:00-18:00 uur.

5. Gesprek Tweede Kamerrapporteurs Rechtsstatelijkheid in de EU

De commissie stemt in met het houden van een gesprek met de Tweede Kamerrapporteurs Rechtsstatelijke ontwikkelingen en verzoekt de staf een geschikte datum te vinden.

6. 21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van BuZa inzake verslag Europese Raad, Top Oostelijk Partnerschap en de Eurozonetop van 15 en 16 december 2021; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake verslag Raad Algemene Zaken van 14 december 2021; Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 25 januari 2022; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van het verslag van de Europese Raad, de Top van het Oostelijk Partnerschap en de Eurozonetop van 15 en 16 december 2021, het verslag van de Raad Algemene Zaken van 14 december 2021 en de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 25 januari 2022.

7. Mededelingen en informatie

Ten aanzien van het Themadebat over de Rechtsstaat, democratie en fundamentele rechten in de EU spreekt de commissie nogmaals uit dat zij er zeer aan hecht dat het debat als gepland doorgang vindt op 1 februari 2022 .


De griffier van de commissie,
Fred Bergman