Korte aantekeningen vergadering commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 18 januari 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Toesturen onderzoeken ten aanzien van fijnstof en ammoniak (35.000 XIV) (T02664)

- T02664 - Deelrapporten onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid Omwonenden

Brief van de minister van LNV van 24 november 2021 (28973 / 29683, K)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Kluit), de fractie van Partij voor de Dieren sluit zich bij deze vragen aan. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

Voorts besluiten de commissies de voortgangsbrief van de ministers van VWS en van LNV aan de Tweede Kamer d.d. 23 december jl. inzake versterking zoönosenbeleid (zie 25295 / 28807, nr. 1711) ter bespreking te agenderen op 8 februari 2022.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer