Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 18 januari 2022
1. 35216

Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel te agenderen voor plenair debat.

2. 31865, B

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de uitkomsten van de peer review van de Algemene Rekenkamer; Verbetering verantwoording en begroting

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de VVD-fractie (Geerdink). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

Voorts benadrukt de commissie nogmaals graag spoedig geïnformeerd te worden over het vervolg van de door de rapporteurs van de Tweede Kamer aangekondigde processtappen. Hierna besluit de commissie over een eventueel nader gesprek met de Algemene Rekenkamer en andere betrokkenen.

3. 35925 IX, A

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2022

De commissie besluit, naar aanleiding van de reactie op de rappelbrief van 28 september 2021 om de volgende toezeggingen (opnieuw) als voldaan te beschouwen: T03224, T02507, T02774, T02805, T02951, T02960, T02961, T02962, T03074, T03160, T03170, T03182, T03226, T03232, T03235.

De commissie besluit, naar aanleiding van de reactie op de rappelbrief van 28 september 2021 om de volgende toezeggingen als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2022: T03230, T03231, T02187, T02629, T02634, T02637, T02775, T02802, T02690, T02918, T02956 (deadline 1 januari 2024), T02989, T02990, T03225, T03236 en T03237.

De commissie besluit, naar aanleiding van de reactie op de rappelbrief van 28 september 2021 om de volgende toezeggingen als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2023: T03139, T03234, T03259, T03260, T03261.

De commissie besluit, naar aanleiding van de reactie op de rappelbrief van 28 september 2021, om toezegging T03228 als 'legisprudentie' aan te merken.

De commissie besluit, naar aanleiding van de reactie op de rappelbrief van 28 september 2021 om de volgende toezeggingen aan te houden en via de mail na te vragen of de status van de toezeggingen aangepast kan worden: T03177, T03222, T03229.

4. 25268, O

Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de Kaderwetevaluaties van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank over de periode 2016-2020; Zelfstandige bestuursorganen

De commissie besluit op 25 januari 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

5. 35932, D

Brief van de minister van BZK over de financiële effecten van de bevriezing van het aandeel van de WOZ-waarde in de verhuurderheffing; Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen

De commissie besluit de brief (EK 35932, D) over te dragen aan de commissie BiZA/AZ.

6. COM(2021)823 en COM(2021)565

Nieuwe voorstellen eerlijke belastingheffing in de EU

De commissie besluit de Europese voorstellen COM(2021)823 en COM(2021)565 in behandeling te nemen en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg wanneer het BNC-fiche de Kamer is toegezonden.

7. 21.501-07 EK, DW

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 17 en 18 januari 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brief van 7 januari 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

8. Kennismakingsgesprek(ken) nieuwe bewindspersonen

De commissie besluit de nieuwe minister en staatssecretarissen van Financiën uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek op korte termijn.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren