Kamer steunt motie voorlopige stop verkoop agrarische grond voor datacentersDe Eerste Kamer debatteerde dinsdag 21 december met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over de Begrotingsstaten LNV en het Diergezondheidsfonds 2022. Aan het eind van de vergadering stemde de Kamer in met begroting. De fracties van SGP, CDA, VVD, Fractie-Otten, SP, 50PLUS, OSF, D66 en ChristenUnie stemden voor, Fractie-Nanninga, FVD, GroenLinks, PvdA, PVV en PvdD stemden tegen de begroting.

Er werden in het debat vier moties ingediend. De Eerste Kamer steunde een motie van senator Koffeman (PvdD) die de regering verzoekt het Rijksvastgoedbedrijf opdracht te geven verkoop van agrarische gronden ten behoeve van hyperscale datacenters op te schorten tot het moment dat een nieuwe kabinetsvisie voor ruimtelijke inrichting en datacenters gereed is. De fracties van SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, PVV, en PvdD stemden voor de motie, de fracties van CDA, VVD, D66 en ChristenUnie tegen. Twee andere moties werden verworpen, één motie werd aangehouden.

De vier aan het debat deelnemende woordvoerders, van GroenLinks, Fractie-Nanninga, PvdD en PvdA, spraken onder meer over de gevolgen én de aanpak van de stikstofcrisis, over de onteigening van boeren, over de leefgebieden van weidevogels en over de plaatsing van datacenters op agrarische gronden.

Moties

Er zijn tijdens het debat vier moties ingediend, waarvan één is aangehouden.

  • Een motie-Kluit (GroenLinks) die de regering verzoekt om op korte termijn een open proces met het parlement te entameren voor een programma voor het landelijk gebied dat parlementair breed gedragen kan worden en zo recht doet aan de intentie van het nieuwe kabinet om te werken met een open bestuurscultuur. Deze motie s door de indiener aangehouden.
  • Een motie-Berkhout (Fractie-Nanninga) die de regering verzoekt geen onteigening van boeren uit het oogpunt van het reduceren van stikstofuitstoot toe te staan. Op verzoek van senator Berkhout is voorafgaand aan de stemming over de begroting over de motie gestemd. De motie is verworpen.
  • Een motie-Koffeman (PvdD) die de regering verzoekt te komen met een plan van aanpak om de verdere teruggang van de populatie van weidevogels te stoppen en subsidies voor agrarisch natuurbeheer resultaatafhankelijk te maken. De motie is verworpen.
  • Een motie-Koffeman die de regering verzoekt het Rijksvastgoedbedrijf opdracht te geven verkoop van agrarische gronden ten behoeve van hyperscale datacenters op te schorten tot het moment dat een nieuwe kabinetsvisie voor ruimtelijke inrichting en datacenters gereed is. De motie is aanvaard.

Natuurbeleid kan niet nog een jaar vertraging oplopen

Senator Kluit (GroenLinks) had grote twijfels over de begroting omdat natuurbeleid niet nog een jaar vertraging kan oplopen. Ze zei dat haar fractie had gezocht naar daadkracht in de begroting, om de verloren tijd voor de natuur terug te winnen. Ze vroeg onder meer hoe zit het met het beschermen van de omwonenden en de natuur rondom Schiphol. Het gaat volgens Kluit te veel om het beschermen van de rechten van Schiphol. Het resultaat van deze begroting is dat 2022 voor de betreffende boeren een verloren jaar is, aldus Kluit.

Stikstofcrisis is verre van een crisis

Senator Berkhout (Fractie-Nanninga) zei dat volgens zijn fractie de stikstofcrisis die de regering ziet is verre van een crisis is. De depositie (neerslag van stikstof) is verlaagd, hoe kan het dan dat er nog steeds problemen zijn, vroeg hij aan de minister. Berkhout bepleitte dat het ministerie begint met vrijwillige regelingen met boeren te treffen om hen uit te kopen. Hij noemde gedwongen onteigening onaanvaardbaar.

Proactief beleid nodig om ruimte in Nederland logischer te verdelen

Senator Koffeman (PvdD) zei dat de huidige problemen niet zijn veroorzaakt door individuele boeren. Volgens hem zijn zij het slachtoffer van verschillende wetten en belanghebbenden. Hij vroeg of de minister het met zijn fractie eens was dat een proactief beleid moet worden gevoerd om de ruimte in ons land logischer te verdelen, een nieuwe ruilverkaveling. Te veel kabinetten hebben volgens Koffeman weggekeken van de problemen in de natuur en op het platteland. Geschikte leefgebieden voor weidevogels zoals de grutto zijn zichtbaar afgenomen. Tot slot vroeg hij de minister om de verkoop door het Rijksvastgoedbedrijf van agrarische gronden ten behoeve van datacenters op te schorten.

Stikstofproblematiek houdt Nederland in wurggreep

Volgens senator Karakus (PvdA) is vanwege het demissionaire karakter van kabinet bijna een jaar verloren gegaan om tot een eerlijk, duurzaam en concreet landbouwbeleid te komen. Nu er ook geen concrete voorstellen in deze begroting zitten, is er nóg een jaar vertraging. De stikstofproblematiek houdt Nederland momenteel in een wurggreep. Bouwprojecten liggen stil, hoe gaat dit weer op gang komen, vroeg Karakus. De vraag is volgens hem of met deze begroting de gestelde doelen kunnen worden gehaald.

Minister: niet alleen op stikstof richten, ook naar natuurverbetering kijken

Minister Schouten zei dat er veel wordt veel gesproken over de boeren die stoppen, maar mijn ambitie is altijd geweest dat boeren ook door kunnen gaan. Derogatie: nog niet definitief. Stikstofdepositie nog steeds te hoog, wel lager. Je moet je niet alleen op stikstof richten maar ook natuurverbetering kijken. We hebben met zijn allen de verantwoordelijkheid om met de boeren te blijven samenwerken, met de natuurorganisaties, met de politiek en met de beleidsmakers. Over het opschorten van verkoop van agrarische gronden door het Rijksvastgoedbedrijf, zei Schouten tot slot dat niet zij, maar haar collega, staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, daarover gaat.Deel dit item: