Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 december 2021
1. (Overige) Begrotingsstaten 2022 op het terrein van de commissie BiZa/AZ

De commissie brengt blanco eindverslagen uit teneinde de volgende wetsvoorstellen af te kunnen doen als hamerstuk:
- Begrotingsstaat Koning 2022 (35.925 I)
- Begrotingsstaat Staten-Generaal 2022 (35.925 IIA)
- Begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en Kiesraad 2022 (35.925 IIB)
- Begrotingsstaten Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2022 (35.925 III)
- Begrotingsstaat gemeentefonds 2022 (35.925 B)
- Begrotingsstaat provinciefonds 2022 (35.925 C)

2. 28750, I

Brief van de minister van BZK over de rol van provincies in processen van gemeentelijke herindeling en over andere aspecten van gemeentelijke herindelingen; Gemeentelijke herindeling

De commissie besluit gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg op 21 december 2021.

3. T03246 & T03247

Toezegging Ratificatie Conventie 108+ (35.242); Toezegging Analyse van de uitspraken van het EHRM over bulkdata en Conventie 108+ (35.242)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen. Tevens besluit zij de deadline van zowel toezegging T03246 als T03247 te verschuiven naar 1 juli 2022.

4. 34430 / C, AC

Brief van de staatssecretaris van BZK ter aanbieding van de eindrapportage van de brede evaluatie van de organisatiekaders voor rijksorganisaties op afstand; Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten

De commissie besluit het agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen in januari 2022.

5. Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van het voornemen van de Tweede Kamer om het voorstel van de reparatiewet tijdelijke huurcontracten (35951) op 16 december plenair af te handelen. Mocht de Tweede Kamer het wetsvoorstel deze week aanvaarden, dan zal het op 21 december 2021 voor procedure in deze commissie worden geagendeerd. Op dit moment verwacht de commissie alsdan af te kunnen zien van schriftelijke voorbereiding van het voorstel in de commissie, zodat zij kan voorstellen het nog dezelfde dag als hamerstuk af te doen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman