Stemming over de brief van de Voorzitter aan de leden van de Eerste Kamer met een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de vaststelling van een Tijdelijke regeling digitaal quorum 2021 (CXXXIX, letter I)Verslag van de vergadering van 16 november 2021 (2021/2022 nr. 6)

Aanvang: 13.35 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming brief Tijdelijke regeling digitaal quorum 2021

Aan de orde is de stemming over de brief van de Voorzitter aan de leden van de Eerste Kamer met een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de vaststelling van een Tijdelijke regeling digitaal quorum 2021 (CXXXIX, letter I).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ten slotte de stemming over CXXXIX, letter I, de brief van Voorzitter aan de leden van de Eerste Kamer met een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de vaststelling van een Tijdelijke regeling digitaal quorum 2021.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Mevrouw Faber namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst i (PVV):

Dank u, voorzitter. Het winkelpersoneel en de mensen in de zorg blijven gewoon op hun post. De PVV-fractie ziet geen reden waarom wij dat niet zouden doen. Wij hebben toch geen bevoorrechte status boven deze hardwerkende burgers? Wij zien dit digitaal quorum als een glijdende schaal en wij zullen dan ook tegenstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. De heer Otten namens de Fractie-Otten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Otten i (Fractie-Otten):

Voorzitter. Ik sluit me aan bij de vorige spreker. Wij zijn democratisch gekozen volksvertegenwoordigers die, zeker in vergelijking met wat allerlei mensen in de zorg et cetera moeten doen, gewoon hun plicht moeten nakomen en hier moeten verschijnen, en niet digitaal inloggen wat onze fractie betreft.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het voorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor dit voorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van Fractie-Otten en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen. Ik schors de vergadering voor een kort ogenblik en ik verzoek de woordvoerders Financiën naar het rostrum te komen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.