Verslag van de vergadering van 16 november 2021 (2021/2022 nr. 6)

Aanvang: 13.32 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers) (35530);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap om te voorzien in een grondslag voor toetsing aan het evenredigheidsbeginsel in gevallen waarin het Nederlanderschap van rechtswege verloren is gegaan en in verlenging van de termijn voor van rechtswege verlies (35859-(R2157));
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet (35898).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Mevrouw Faber namens de PVV.

Mevrouw Faber-van de Klashorst i (PVV):

De PVV-fractie vraagt bij dezen aantekening voor het wetsvoorstel Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers, 35530.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Faber. De heer Koffeman namens de Partij voor de Dieren.

De heer Koffeman i (PvdD):

Ook de Partij voor de Dieren wil graag aantekening bij 35530.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Koffeman. De heer Kox namens de SP. Die zegt "hetzelfde", herhaal ik even voor de mensen thuis. Dank u wel, meneer Kox. De heer Otten namens de Fractie-Otten.

De heer Otten i (Fractie-Otten):

Voorzitter. Onze fractie wil graag aantekening bij de Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers, 35530. Wij willen minder politici en die willen we beter betalen. Daar hebben we dat college niet voor nodig.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dat was bijna een stemverklaring, meneer Otten, maar ik beschouw het nog even als een aantekening. Dank u wel.

De leden van de fracties van Fractie-Otten, de SP, de PVV en de PvdD wordt conform artikel 112 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers) (35530) te hebben kunnen verenigen.