Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 16 november 2021
1. 34453, X en Y

De commissie besluit tot uiterlijk 18 november 2021, 12.00 uur gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg. Ze verzoekt de minister de vragen uit de nog te versturen brief uiterlijk maandag 22 november 2021, 12.00 uur te beantwoorden, teneinde over dit onderwerp op dinsdag 23 november 2021 als commissie opnieuw te kunnen beraadslagen.

2. 35488, F

Brief van de minister van BZK over de uitkomsten van onderzoeken naar huurprijsregulering; Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

De commissie besluit de brief van de minister van BZK van 3 november 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

3. Tussentijdse evaluatie toezending departementale beslisnota’s

De leden van de commissie geven aan dat er momenteel nog te weinig ervaring is opgedaan met departementale beslisnota's om zinvol deel te kunnen nemen aan een tussentijdse evaluatie. Ze worden graag betrokken bij een volgende evaluatie, zodra meer beslisnota's zijn ontvangen.

4. Mededelingen en informatie

Ambtelijk wordt aangegeven dat in de commissievergadering Financiën van hedenmiddag is voorgesteld om op 23 november 2021 het voorbereidend onderzoek te houden van wetsvoorstel 35932 (Wet Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen). De leden van de commissie BiZa/AZ wordt eveneens de mogelijkheid geboden inbreng leveren voor het voorlopig verslag.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman