Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 2 november 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.874)

- 35899 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19

De commissies spreken de verwachting uit dat zij op 9 november 2021 de procedure van het wetsvoorstel kunnen bespreken, nu in de Tweede Kamer op 8 november 2021 het wetgevingsoverleg over het voorstel plaatsvindt.

Voorts besluiten de commissies een brief aan de Tweede Kamer te sturen over de termijn van behandeling van het wetsvoorstel aldaar. Een conceptbrief daartoe wordt op 9 november 2021 voor bespreking geagendeerd.

De commissies wensen het plenaire debat over het wetsvoorstel, thans voorzien voor 23 november 2021, te voeren met de minister van VWS en de minister van J&V.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer