Dit wetsvoorstel wijzigt zeventien wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en daarnaast enkele wetten van

andere ministeries voor zover die samenhang hebben met de voorgestelde technische aanpassingen van de OCW-wetgeving.

Met de Verzamelwet OCW 2020 (Stb. 2020, 76) is een begin gemaakt met een cyclus van jaarlijkse verzamelwetten voor de wetgeving op de beleidsterreinen van OCW. Deze wet vormt de derde verzamelwet in deze reeks.

Het wetsvoorstel bevat technische of beperkte wijzigingen, deze zijn niet omvangrijk of complex en zijn naar verwachting niet politiek omstreden.

De voorstellen hebben bovendien geen (substantiële) financiële gevolgen.

De in dit wetsvoorstel opgenomen wijzigingsvoorstellen kunnen als volgt worden getypeerd:

 • correcties van verschrijvingen, verwijzingen en andere wetstechnische omissies,
 • wetstechnische verbetering en herformuleringen,
 • het schrappen van «dode letters»,
 • kleine, louter technische wijzigingen,
 • noodzakelijke wijzigingen die aantoonbaar draagvlak hebben (no regret), of
 • codificatie van een bestaande onomstreden (uitvoerings-)praktijk.

Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 3 februari 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 februari 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

14 oktober 2021

titel

Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met hoofdzakelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

 • minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
 • 2. 
  In dat besluit kan worden bepaald dat:
 • a. 
  artikel XA terugwerkt tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip;
 • b. 
  artikel XXVIII terugwerkt tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen van genoemd artikel verschillend kan worden vastgesteld.

Documenten

14