35.950

Wijzigingswet financiële markten 2022Dit voorstel is een verzamelwetsvoorstel dat onderdeel uitmaakt van een in beginsel jaarlijkse wijzigingscyclus van wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten.

Het wetsvoorstel wijzigt onder andere de Wet op het financieel toezicht (Wft) om te voorzien in de mogelijkheid voor afwikkelondernemingen, betaalinstellingen, elektronischgeldinstellingen (EGI’s) en beleggingsondernemingen om gebruik te maken van een rekening met afgescheiden vermogen. De voorgestelde wijzigingen van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 (Wbft) hebben tot doel de stabiliteit van de heffingen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) aan onder toezicht staande personen te vergroten. Daarnaast wordt het bedrag aan boetes en dwangsommen dat terugvloeit naar de sector verhoogd, aangezien de kosten

voor handhaving in de afgelopen jaren zijn gestegen.

Daarnaast bevat het voorstel ook de volgende inhoudelijke wijzingen:

  • de introductie van de verplichte accountantscontrole op financiële staten van betaalinstellingen en EGI’s,
  • de mogelijkheid voor de toezichthouders om ten aanzien van de uiteindelijk belanghebbende die zich niet aan deze informatieplicht houdt, handhavend op te treden,
  • het voorzien in een lichter regime voor bepaalde buitenlandse beheerders van beleggingsinstellingen,
  • een regeling voor het beheren van een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) met zetel in Nederland door beheerders met zetel in een andere lidstaat,
  • de introductie van een doorlopend reputatievereiste voor houders van een verklaring van geen bezwaar (vvgb) voor de verwerving of vergroting van een gekwalificeerde deelneming in een financiële onderneming, en
  • de publicatiemogelijkheid bij het overtreden van de medewerkingsplicht van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Verder worden er in een aantal wetten technische wijzigingen aangebracht en nog kleine omissies gerepareerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 7 april 2022 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 mei 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

25 oktober 2021

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2022)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

15