Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 26 oktober 2021
1. 35455

Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 9 november 2021 in combinatie met wetsvoorstel Definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland (35670).

2. 35670

Definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 9 november 2021 in combinatie met wetsvoorstel Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten (35455)

3. 35590, I

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot een volgende vergadering. Ambtelijk zal worden nagegaan op welke wijze de Tweede Kamer de brief van de minister van BZK behandelt.

4. 35578, K en 34373 c.a., N

De commissie besluit een commissiebrief aan de minister van BZK te sturen waarin zij wordt verzocht inhoudelijk in te gaan op de uitvoering van de motie-Kox c.s. (35578/35431, G). Aanvullend wordt inbreng geleverd door het lid van de fractie van OSF (Raven).

5. Interparlementaire commissievergadering: Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union

Het lid Koole (PvdA) is voornemens deel te nemen aan de interparlementaire commissievergadering.

6. Mededelingen en informatie

Met betrekking tot de Wkb zal ambtelijk worden nagevraagd hoeveel proefprojecten, die het hele traject hebben doorlopen, hebben plaatsgevonden.

Via e-mail zal een inventarisatie worden gemaakt van de deelnemende leden aan het mondeling overleg met de minister.

De opzet van het mondeling overleg met de minister van BZK op 2 november a.s. zal ambtelijk worden voorbereid in samenspraak met enkele commissieleden.

7. Rondvraag

Ambtelijk zal navraag worden gedaan naar de uitvoeringsstatus van toezegging T03245.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman