Stemming motie Betaald ouderschapsverlofVerslag van de vergadering van 12 oktober 2021 (2021/2022 nr. 3)

Aanvang: 13.50 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming motie Betaald ouderschapsverlof

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof),

te weten:

  • de motie-Van Gurp c.s. over de verhoging van het doorbetalingspercentage (35613, letter G).

(Zie vergadering van 5 oktober 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen.

Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom.

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Allereerst stemmen wij over de motie 35613, letter G, de motie van het lid Van Gurp c.s. over de verhoging van het doorbetalingspercentage. De Kamer heeft vorige week ermee ingestemd om deze motie in stemming te brengen vóór de stemming over het wetsvoorstel.

Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Oomen, gaat uw gang, namens het CDA.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Oomen-Ruijten i (CDA):

Voorzitter. De leden van de CDA-fractie steunen de strekking van de motie om het doorbetalingspercentage voor de inwerkingtreding van de wet te verhogen naar 70%, zoals in de wet ook als mogelijkheid wordt aangegeven om te regelen via KB. Voorzitter, we stellen echter vast dat deze motie de financiële onderbouwing ontbeert. Maar dat is ook hetzelfde voor het artikel in de wet.

Daarom vragen wij of de minister ons de dekking zou kunnen aangeven en de Kamer daarover kan berichten.

De voorzitter:

Nee, mevrouw Oomen, u krijgt de kans om een stemverklaring af te leggen, niet om opnieuw vragen te stellen. Dan zouden we een derde termijn moeten gaan openen.

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA):

Voorzitter. Wij gaan ervan uit dat de minister de dekking nog aangeeft en ook aan de Kamer voorlegt.

De voorzitter:

Het is uw vrijheid om daarvan uit te gaan, maar dit was in ieder geval uw stemverklaring.

Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA):

Ja, dank u.

De voorzitter:

Dan mevrouw De Blécourt-Wouterse namens de VVD.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw De Blécourt-Wouterse i (VVD):

Voorzitter. De VVD-fractie zal niet voor de ongedekte motie stemmen. Zij is niet op voorhand tegen het verhogen van de 50%, maar wil niet dat de rekening bij het bedrijfsleven terechtkomt en zij wil het afwegen tegen de beschikbare middelen in de komende kabinetsperiode.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw De Blécourt-Wouterse. De heer Ester namens de ChristenUnie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Ester i (ChristenUnie):

Voorzitter. Mag ik beide tegelijk doen: het wetsvoorstel en de motie?

De voorzitter:

Gaat uw gang.

De heer Ester (ChristenUnie):

Voorzitter. De ChristenUnie is blij met de invoering van betaald ouderschapsverlof in ons land. Het is goed voor beide ouders, het is goed voor het jonge kind en goed voor de samenleving. Het biedt ouders ademruimte in het spitsuur van hun leven en draagt bij aan de hechting van ouders en kind. Mijn fractie zal voor het wetsvoorstel stemmen. In vergelijking met de huidige onbetaaldouderschapsverlofregeling is er onmiskenbaar sprake van vooruitgang.

De maximering op 50% doorbetaling van het inkomen baart ons evenwel zorgen. Voor kwetsbare groepen met een laag inkomen, flexwerkers, eenverdieners en eenoudergezinnen biedt dit te weinig soelaas. Wij steunen dan ook de motie om het maximum op te rekken naar 70%.

Dank u.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Ester. Wenst een van de overige leden een stemverklaring af te leggen? Mevrouw Stienen namens D66.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Stienen i (D66):

Voorzitter. Voor de fractie van D66 is het van belang dat alle ouders zo veel mogelijk gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die deze Wet betaald ouderschapsverlof biedt. Het is voor mijn fractie duidelijk dat het doorbetalingspercentage van 70% de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van dit wetsvoorstel zal vergroten. Wij zien de motie van het lid Van Gurp daarom als een oproep aan het komende kabinet om dit volgens de mogelijkheden die er in de wet zijn te regelen. Wij zullen daarom voor deze motie stemmen, en uiteraard ook voor de wet.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Stienen. Mevrouw Prast namens de Partij voor de Dieren.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Prast i (PvdD):

Voorzitter. De fractie van de Partij voor de Dieren zal voor deze motie stemmen. De benodigde dekking is door het kabinet in onze ogen eenvoudig te vinden, bijvoorbeeld door de jaarlijkse uitgaven aan het wegennet van rond 3 miljard met 6% te verlagen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Prast. Wenst een van de overige leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Van Gurp c.s.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, Fractie-Otten en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.