Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 12 oktober 2021
1. 35671

Aanpassingen in de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Pijlman), PvdA (Fiers) en SGP (Schalk).

2. 35145

Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

De commissie besluit een commissiebreed verslag uit te brengen. Inbreng voor dit verslag wordt op 12 oktober 2021 geleverd door het lid Ganzevoort (GroenLinks). Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, stelt de commissie voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op een nader door de Voorzitter te bepalen datum, maar in elk geval na 26 oktober 2021.

3. Rondvraag

Het lid De Blécourt-Wouterse (VVD) bevestigt dat toezegging T02330 (Evaluatie wet), die ter bespreking was geagendeerd op 5 oktober 2021, als voldaan aangemerkt kan worden.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra