Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 28 september 2021
1. Vaststellen agenda

Het lid Nicolaï (PvdD) overweegt een interpellatiedebat aan te vragen, d.d. 12 oktober 2021, over de coronapasregeling en verzoekt dit onderwerp ter bespreking toe te voegen aan de agenda.

2. 35526 / 25295, CH (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van VWS van 14 september 2021 met afschrift stand van zakenbrief covid-19 en aanbieding twee regelingen en een besluit

- De commissies besluiten op 5 oktober 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de brieven van 14 september jl. (35526 / 25295, CH) en 17 september jl. (35526 / 25295, CG) (agendapunt 3). Daarbij kan, naar aanleiding van de brief van 10 september jl. (35526 / 25295, CF) (agendapunt 4), desgewenst ook een nadere reactie worden gevraagd op openstaande toezeggingen en niet-uitgevoerde moties in het kader van de bestrijding van covid-19.
- De commissies verzoeken de staf na te gaan wanneer de Eerste Kamer het wetsvoorstel Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19 (35899) tegemoet kan zien en wanneer het onverwijlde antwoord (conform toezegging T03215) op de Tweede Kamervragen van 23 september jl. beschikbaar zal zijn.
- Het lid Nicolaï (PvdD) zal mogelijk een verzoek tot een interpellatiedebat, d.d. 12 oktober 2021, over de coronapasregeling aan de Kamer voorleggen.

3. 35526 / 25295, CG (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, IWO en EZK/LNV)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het openstellen van terrassen zonder coronatoegangsbewijs, een nadere regeling voor afhaal en een herstelpunt; Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten op 5 oktober 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de brieven van 17 september jl. (35526 / 25295, CG) en 14 september jl. (35526 / 25295, CH) (agendapunt 2). Daarbij kan, naar aanleiding van de brief van 10 september jl. (35526 / 25295, CF) (agendapunt 4), desgewenst ook een nadere reactie worden gevraagd op openstaande toezeggingen en niet-uitgevoerde moties in het kader van de bestrijding van covid-19.

4. 35526 / 25295, CF (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Brief van de minister van VWS van 10 september 2021 inzake rappel toezeggingen en moties in het kader van bestrijding van covid-19

De commissies besluiten op 5 oktober 2021 desgewenst inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de openstaande toezeggingen en niet-uitgevoerde moties in het kader van de bestrijding van covid-19, en dit te combineren met de inbreng over de brieven van 14 september jl. (35526 / 25295, CH) (agendapunt 2) en 17 september jl. (35526 25295, CG) (agendapunt 3).

De commissies besluiten naar aanleiding van de brief van 10 september jl. van de minister van VWS (35526/ 25295, CF):
- de toezeggingen T03120, T03122, T03124, T03127, T03128, T03148, T03218 en T03221 als voldaan aan te merken;
- toezegging T03052 als deels voldaan aan te merken (wat betreft het gedeelte over schrijnende situaties) en toezegging T03125 als deels voldaan te blijven aanmerken;
- toezegging T03013 als doorlopend aan te merken;
- de toezeggingen T03054, T03123, T03137, T03138, T03144 en T03149 als openstaand aan te merken;
- de deadline van toezegging T03141 te verplaatsen naar 15 december 2021.
- toezegging T03150 als openstaand te blijven aanmerken en de minister te verzoeken alsnog een stand van zaken te geven, nu op deze toezegging geen reactie is gegeven in voornoemde brief.

De commissies beschouwen naar aanleiding van de brief van 10 september jl. van de minister van VWS (35526/ 25295, CF):
- de moties 35526, L en 35526, BH als uitgevoerd;
- de moties 35526, I, 35695, E en 35732, F als niet-uitgevoerd.

De commissies besluiten voorts de uitvoering van de moties 35538, J en 35526, AK ambtelijk ter beoordeling aan de desbetreffende indieners van de moties voor te leggen. Uit navraag is gebleken dat motie 35538, J als niet-uitgevoerd beschouwd moet worden en motie 35526, AK als uitgevoerd beschouwd kan worden.

Tevens is ambtelijk navraag gedaan naar de uitvoering van toezegging T03020 bij het lid Van Dijk (SGP). Uit deze navraag is gebleken dat de toezegging als voldaan aangemerkt kan worden.

5. 35526 / 25295, BS (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO, EZK/LNV en OCW)

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van de Regeling van 6 juli 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met vaststellen van de veilige afstand op nul meter, het Besluit in verband met het vaststellen van de veilige afstand op nul meter en de stand van zaken COVID-19; Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten toezegging T03145 (Opheffen mondkapjesplicht in openingsplan) ambtelijk ter beoordeling aan het lid Raven (OSF) voor te leggen en toezegging T03146 (Zelftesten) als openstaand te blijven beschouwen. Uit navraag is gebleken dat toezegging T03145 als openstaand aangemerkt dient te worden.

6. 25295, P (betrokken commissies: J&V, VWS, en BiZa/AZ)

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het ontwerpbesluit, houdende tijdelijke bepalingen ter uitvoering van de Europese verordening over certificaten met betrekking tot covid-19 (Tijdelijk besluit DCC); Infectieziektenbestrijding

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

7. 35538, X (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Brief van de minister van VWS van 9 september 2021 inzake ontwerpbesluit verlenging Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van SP (Gerkens). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer