Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 28 september 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het vastleggen van concreet toetsbare indicatoren bij maatregelen en/of ministeriële regelingen (35.526, I)

- 35526 / 25295, CF (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Brief van de minister van VWS van 10 september 2021 inzake rappel toezeggingen en moties in het kader van bestrijding van covid-19

De commissies besluiten op 5 oktober 2021 desgewenst inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de openstaande toezeggingen en niet-uitgevoerde moties in het kader van de bestrijding van covid-19, en dit te combineren met de inbreng over de brieven van 14 september jl. (35526 / 25295, CH) (agendapunt 2) en 17 september jl. (35526 25295, CG) (agendapunt 3).

De commissies besluiten naar aanleiding van de brief van 10 september jl. van de minister van VWS (35526/ 25295, CF):
- de toezeggingen T03120, T03122, T03124, T03127, T03128, T03148, T03218 en T03221 als voldaan aan te merken;
- toezegging T03052 als deels voldaan aan te merken (wat betreft het gedeelte over schrijnende situaties) en toezegging T03125 als deels voldaan te blijven aanmerken;
- toezegging T03013 als doorlopend aan te merken;
- de toezeggingen T03054, T03123, T03137, T03138, T03144 en T03149 als openstaand aan te merken;
- de deadline van toezegging T03141 te verplaatsen naar 15 december 2021.
- toezegging T03150 als openstaand te blijven aanmerken en de minister te verzoeken alsnog een stand van zaken te geven, nu op deze toezegging geen reactie is gegeven in voornoemde brief.

De commissies beschouwen naar aanleiding van de brief van 10 september jl. van de minister van VWS (35526/ 25295, CF):
- de moties 35526, L en 35526, BH als uitgevoerd;
- de moties 35526, I, 35695, E en 35732, F als niet-uitgevoerd.

De commissies besluiten voorts de uitvoering van de moties 35538, J en 35526, AK ambtelijk ter beoordeling aan de desbetreffende indieners van de moties voor te leggen. Uit navraag is gebleken dat motie 35538, J als niet-uitgevoerd beschouwd moet worden en motie 35526, AK als uitgevoerd beschouwd kan worden.

Tevens is ambtelijk navraag gedaan naar de uitvoering van toezegging T03020 bij het lid Van Dijk (SGP). Uit deze navraag is gebleken dat de toezegging als voldaan aangemerkt kan worden.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer