Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 28 september 2021
1. 35400

Beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

2. 35671

Aanpassingen in de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 12 oktober 2021.

3. 35606

Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek, dat heden geagendeerd staat, aan te houden tot 5 oktober 2021.

4. 35735 en 35776

Zevende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen opschalen initiatieven kunst en cultuur voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19; Vierde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19

Inbreng voor nader voorlopig verslag ten aanzien van beide wetsvoorstellen wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Kesteren).

5. 35554, I / diverse toezeggingen

Brief van de minister voor BVOM over stand van zaken toezeggingen en moties op het gebied van media 2020-2021; Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

De commissie besluit de volgende toezeggingen als voldaan aan te merken:

- T03056 (Salarissen publieke omroep);
- T03058 (Veiligheid van journalisten).

Daarnaast wordt heden inbreng voor schriftelijk overleg geleverd - naar aanleiding van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 7 juli 2021 (35554, I) - door de fractie van de PVV (Van Kesteren) over voornoemde toezeggingen en toezegging T03060 (Onafhankelijk onderzoek naar duurzame versterking). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

Op verzoek van het lid Pijlman (D66) zal ambtelijk navraag gedaan worden bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar de stand van zaken rondom toezegging T03080 (Onderzoek naar desinformatie bij de publieke omroep).

6. Beleidsreactie op Concessiebeleidsplan en Prestatieovereenkomst 2022-2026 NPO / diverse toezeggingen

Brief van de minister van BVOM met beleidsreactie op concessiebeleidsplan en prestatieovereenkomst 2022-2026 Nederlandse Publieke Omroep (NPO); Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

De commissie besluit de volgende toezeggingen als voldaan aan te merken:

- T03057 (Genrebeleid);
- T03059 (Evaluatie regionalisering).

Tevens besluit de commissie de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 8 juli 2021 (35554, G) voor kennisgeving aan te nemen.

7. Toezegging T02330

Toezegging Evaluatie wet (34.251)

De commissie besluit de bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 september 2021 (34251, J) en de status van toezegging T02330 aan te houden tot 5 oktober 2021.

8. Toezegging T03201

Toezegging Toezenden stukken rondom burgerschapsopdracht (35.352)

De commissie besluit de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 17 september 2021 (35352, I) voor kennisgeving aan te nemen.

9. Toezegging T02226

Toezegging Rust in het bestel (34.264)

De commissie besluit de toezegging als uitgewerkt, en daarom als voldaan aan te merken.

10. E210015

Commissiemededeling over de totaalaanpak voor onderzoek en innovatie

De commissie besluit de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 september 2021 (35875, B) voor kennisgeving aan te nemen.

11. Verzoek om kennismaking met delegatie van de Raad voor Cultuur

De commissie gaat graag in op het verzoek van de Raad voor Cultuur voor een inhoudelijk kennismakingsgesprek en verzoekt de griffie bij de Raad na te gaan of dit gesprek in de tweede helft van november 2021 kan plaatsvinden. De commissie geeft aan dat haar voorkeur uitgaat naar een fysieke bijeenkomst.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra