35.907

Implementatiewet richtlijn gedekte obligatiesDit voorstel wijzigt de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Faillissementswet ter implementatie van de Europese Richtlijn nr. 2019/2162PDF-document van 27 november 2019 betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG en 2014/59/EU (de richtlijn gedekte obligaties) in de Nederlandse wetgeving.

De richtlijn creëert een geharmoniseerd raamwerk voor zogenoemde gedekte obligaties. Gedekte obligaties zijn schuldinstrumenten die worden uitgegeven door banken, waarbij de uitgevende bank onderpand afzondert als zekerheid voor de obligatiehouders.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 25 november 2021 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 december 2021 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

9 september 2021

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet in verband met de implementatie van de richtlijn betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties (Implementatiewet richtlijn gedekte obligaties)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

14