Stemming moties Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19Verslag van de vergadering van 13 juli 2021 (2020/2021 nr. 46)

Aanvang: 20.07 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in verband met regeling van het vereiste van goedkeuring bij wet van een koninklijk besluit tot verlenging als bedoeld in artikel VIII, derde lid, van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35874),

te weten:

- de motie-Otten c.s. over het vervangen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (35526, 35874, letters BV);

- de motie-Raven over de beperkende maatregelen ter bestrijding van COVID-19 niet van toepassing verklaren op volledig gevaccineerden (35526, 35874, letters BW).

(Zie vergadering van heden.)


De voorzitter:

Vervolgens de stemming … Mevrouw Faber.


Mevrouw Faber-van de Klashorst i (PVV):

Eventjes voor mijn lerend vermogen en dat van mijn fractie: ik wil weten hoe dit nou zit. Ik kan het eerlijk gezegd niet goed meer volgen. Als er bepaalde regels zijn, moeten we ons daaraan houden, maar dan wil ik ze wel even uitgelegd hebben, als dat kan. Ik doel op de motie van de heer Otten.

De voorzitter:

Daarvan heeft de heer Otten zelf net ermee ingestemd dat gaat gebeuren wat op de agenda staat, namelijk dat we erover gaan stemmen. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Van Hattem, namens de PVV.


De heer Van Hattem i (PVV):

Voorzitter. We kennen de heer Otten als iemand die geen blad voor de mond neemt. Dat verwachten we dus eigenlijk ook bij een motie als deze. We zijn het als PVV-fractie volkomen eens met alle gebreken die zijn vastgesteld in het beleid van de minister inzake de aanpak van de corona-epidemie. Alleen, het was iets moediger geweest als dit gewoon geweest was wat het zou moeten zijn: een motie van wantrouwen. Want dat is de strekking van deze motie en niet die van een motie van afkeuring. Derhalve zouden wij, als het echt een motie van wantrouwen was geweest, met nog meer overtuiging voor deze motie kunnen stemmen. Dat het nu geen motie van wantrouwen is, maar een motie van afkeuring, is jammer. Maar we zullen desondanks toch, gelet op de insteek, voor de motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Hattem. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen over deze motie? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Otten c.s. (35526, 35874, letters BV).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Otten en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Ten slotte de stemming over de motie 35526, 35874, letters B van Bernard en W van ... wet, de motie van het lid Raven over de beperkende maatregelen ter bestrijding van COVID-19 niet van toepassing verklaren op volledig gevaccineerden. Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Raven (35526, 35874, letters BW).

De voorzitter:

Ik constateer dat de fractie van de OSF voor deze motie heeft gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, FVD, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, D66, de PVV, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.


Hiermee zijn wij aan het einde van de stemmingen gekomen.