Stemming Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19Verslag van de vergadering van 13 juli 2021 (2020/2021 nr. 46)

Aanvang: 20.03 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in verband met regeling van het vereiste van goedkeuring bij wet van een koninklijk besluit tot verlenging als bedoeld in artikel VIII, derde lid, van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35874).

(Zie vergadering van heden.)


De voorzitter:

Vervolgens de stemming over wetsvoorstel 35874, Wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in verband met regeling van het vereiste van goedkeuring bij wet van een koninklijk besluit tot verlenging als bedoeld in artikel VIII, derde lid, van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


De heer Van der Voort namens D66.


De heer Van der Voort i (D66):

Voorzitter. In het debat heeft de minister ons ervan overtuigd dat inspraak en zeggenschap voor de Eerste en Tweede Kamer voor de maatregelen zelf adequaat geregeld blijven. Daarnaast is de democratische controle over de verlenging van de Twm nu passend geregeld. Daarom zullen wij voor dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Oké, meneer Van der Voort. Dan de heer Van Hattem namens de PVV.


De heer Van Hattem i (PVV):

Voorzitter. De PVV-fractie is absoluut niet voor het verlengen van de maatregelen. Dit wetsvoorstel kan er juist voor zorgen dat we de maatregelen in één klap kunnen afschaffen. Dat lijkt ons een heel nobel doel, dus we zullen voor dit wetsvoorstel stemmen enkel en alleen met dat doel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Hattem. De heer Otten namens de Fractie-Otten.


De heer Otten i (Fractie-Otten):

Voorzitter. Deze wet regelt de uitvoering van de motie-Janssen die de Eerste Kamer meer invloed geeft op het verlengen of stoppen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, maar dus uitdrukkelijk niet op de Tijdelijke wet zelf. Omdat deze procedure de rol van de Eerste Kamer bij het verlengen of stoppen van deze wet versterkt, zullen wij voorstemmen.

Tevens wil ik hierbij aangeven dat onze fractie de motie van afkeuring tegen minister De Jonge (35526, 35874, letters BV) graag wil aanhouden tot nader order.

Dank u.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Otten. Wil een van de andere leden nog een stemverklaring afleggen? De heer Kox namens de SP? Niet. Mevrouw Jorritsma-Lebbink. Gaat uw gang.


Mevrouw Jorritsma-Lebbink i (VVD):

Voorzitter. Mijn fractie is van mening dat dit een motie van afkeuring is die eigenlijk gelezen moet worden als een motie van wantrouwen en dus niet aangehouden kan worden. Dus óf we brengen haar in stemming óf ze moet ingetrokken worden.

De voorzitter:

Dat is een duidelijke oproep. De heer Van Rooijen?


De heer Van Rooijen i (50PLUS):

Ja, voorzitter, ik sluit me aan bij de oproep van mevrouw Jorritsma: we laten de minister niet bungelen. We maken een keuze.

De voorzitter:

Dan mevrouw Faber namens de PVV.


Mevrouw Faber-van de Klashorst i (PVV):

Voorzitter. Je kan er inhoudelijk van alles van vinden, maar de enige die de motie kan intrekken, is meneer Otten zelf. Hij heeft haar ingediend en dat is dan wel aan hem. Hij kan haar gewoon intrekken. Anders hadden we er direct over moeten stemmen en dat wilde de Kamer toen niet, en dat is toen ook niet gebeurd.

De voorzitter:

De motie staat op de stemmingslijst en op de agenda en kan alleen door een meerderheid van de Kamer worden afgevoerd. Dat kan niet door de heer Otten en ook niet door mij, maar door een meerderheid van de Kamer. De motie staat op de stemmingslijst. Meneer Otten.


De heer Otten i (Fractie-Otten):

Ik kan de motie natuurlijk aanhouden. Daar heb ik ook om verzocht. Maar als er een voorkeur is om nu te stemmen, dan heb ik daar geen problemen mee. Laten we gaan stemmen.

De voorzitter:

Dan gaan we daar straks over stemmen. Dank u wel voor dit intermezzo.

We waren bezig met 35874, de Wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Ik was bezig met de vraag of iemand daarover nog een stemverklaring wil afleggen. Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan over de wet 35874, Wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PVV, de PvdD en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat het is aangenomen.