Eerste Kamer stemt in met Wijziging PaspoortwetDe Eerste Kamer stemde dinsdag 13 juli in met een Wijziging van de Paspoortwet. De fracties van SGP, CDA, Fractie-Nanninga, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, OSF, D66 en ChristenUnie stemden voor, de fracties van FVD, SP, PVV en PvdD stemden tegen het wetsvoorstel. Dat gebeurde na afloop van een kort debat met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het wetsvoorstel. Een motie van SGP-senator Schalk die de regering verzoekt te bevorderen dat bij een volgende wijziging van de identiteitskaart tevens de Nederlandse vlag wordt afgebeeld, werd met algemene stemmen aanvaard.

Eerder op de dag namen leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) een petitie van burgerrechtenbeweging Vrijbit in ontvangst over de verplichting om biometrische gegevens af te geven voor nieuwe identiteitskaarten, waartegen de ondertekenaars zich verzetten.

Met het wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de Europese verordening van 20 juni 2019 met betrekking tot de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Europese Unie (EU) en van verblijfsdocumenten afgegeven aan EU-burgers en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen. Met het voorstel wordt uitvoering gegeven aan de aspecten uit de verordening die betrekking hebben op de Nederlandse identiteitskaarten.

Aan het debat namen drie van de vijftien fracties deel: PVV, D66 en SGP. PVV-senator Van Hattem zei dat met deze EU-verordening vingerafdrukken verplicht worden, terwijl Nederland in 2014 had besloten af te stappen van verplichte vingerafdrukken. Wat de PVV betreft is deze EU-bemoeizucht helemaal niet nodig. Ook waarschuwde de PVV voor de beveiligings- en privacy-risico's bij het opslaan van zogeheten biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken.

D66-senator Dittrich ging vervolgens in op de vermelding van het geslacht op de identiteitskaart. Volgens hem is alleen relevante, redelijke en noodzakelijke informatie nodig. Geslachtsregistratie valt daar niet onder Sinds 2007 hebben alle Nederlandse regeringen de Yogyakarta-beginselen waarin dit staat, onderstreept. Ook hij maakte zich zorgen over de beveiliging. En wilde weten hoe ver andere landen met apparatuur om de gegevens te lezen en ook hoe ver Nederland is. Is de apparatuur voldoende beveiligd tegen hacks .

Ook SGP-senator Schalk had vragen over de geslachtsvermelding. Hij vroeg of het juist in het kader van veiligheid en identiteit van belang is om te weten of er mannen of vrouwen de grens overgaan. Verder vroeg hij over het uiterlijk van de kaart wat de Europese vlag toevoegt aan de veiligheid en de identiteitsverificatie. Aanvullend wilde hij weten of het ook is toegestaan om daar de nationale driekleur bij af te beelden, of dat ze beiden afgebeeld worden.

Staatssecretaris Knops zei dat met deze identiteitskaart aan de buitengrenzen van de EU veiligheid gecreëerd wordt en binnen de EU het vrij verkeer van personen en diensten vergemakkelijkt wordt. Hiermee komt een einde aan de verschillende zwakke documenten en wordt gezorgd voor een minimale standaard.

Over de privacy zei Knops dat de vingerafdrukken alleen bewaard worden tot het moment van uitgifte van de kaart en dat deze daarna vernietigd worden. Over het schrappen van de geslachtregistratie in officiële documenten zei hij dat er een wetsvoorstel naar de Kamer komt. Knops zal zich ervoor inzetten dat dat eerder gebeurt dan nu voorzien (eind 2022).

Over het toevoegen van de nationale vlag zei de staatssecretaris dat dit facultatief is. De Nederlandse vlag kan nu niet meer worden toegevoegd in verband met de inwerkintreding van de verordening op 2 augustus, maar het kan eventueel wel over twee jaar.Deel dit item: