Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 13 juli 2021
1. 35145

Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), PvdA (Sent) en SGP (Schalk).

2. 35682

Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen voor coronabanen in het hoger onderwijs in verband met COVID-19

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk op 13 juli 2021.

3. 35716

Derde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen voor sneltesten in het vo, mbo en ho in verband met COVID-19

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk op 13 juli 2021.

4. 35797

Achtste incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en studiefinancieringsraming

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk op 13 juli 2021.

5. 35806

Negende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen zelftesten mbo en ho in verband met COVID-19

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk op 13 juli 2021.

6. 35850 VIII

Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 (Voorjaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk op 13 juli 2021.

7. 34650, L

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over onnodige sekseregistratie; Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

De commissie besluit de bespreking van de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 juli 2021 (34650, L) aan te houden en opnieuw te agenderen op 14 september 2021.

8. Toezegging T02942

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BOVM over de derde voortgangsbrief uitwerking adviezen commissie-Dijkgraaf; Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

De commissie besluit de brief van 8 juli 2021 van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (35104, J) voor kennisgeving aan te nemen. Toezegging T02942 - Aanbevelingen commissie-Dijkgraaf - was reeds op 15 juni 2021 als voldaan aangemerkt.

9. 35554, F / diverse toezeggingen

Brief van de minister voor BVOM over stand van zaken toezeggingen en moties op het gebied van media 2020-2021; Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 7 juli 2021 (35554, F) de bespreking van toezegging T03056 - Salarissen publieke omroep - aan te houden tot 14 september 2021.

Ten aanzien van toezegging T03058 - Veiligheid van journalisten - wordt door de commissie besloten het rapport "Agressie en bedreiging richting journalisten 2021" van I&O Research ter bespreking te agenderen op 14 september 2021, tezamen met de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de minister van Justitie en Veiligheid van 30 juni 2021 aan de Tweede Kamer over het onderwerp.

Ten aanzien van toezegging T03060 - Onafhankelijk onderzoek naar duurzame versterking - besluit de commissie een commissiebrede brief te sturen aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de reikwijdte van de toezegging.

10. Beleidsreactie op Concessiebeleidsplan en Prestatieovereenkomst 2022-2026 NPO / diverse toezeggingen

Brief van de minister van BVOM met beleidsreactie op concessiebeleidsplan en prestatieovereenkomst 2022-2026 Nederlandse Publieke Omroep (NPO); Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 8 juli 2021 (35554, G) toezegging T03055 - Indexatie representatiegelden - als voldaan aan te merken.

Ten aanzien van toezegging T03057 - Genrebeleid - en toezegging T03059 - Evaluatie regionalisering - wordt besloten deze te bespreken op 14 september 2021.

11. Erkenningen publiek bestel 2022 - 2026

Brief van de minister van BOVM over erkenningen publiek bestel 2022 - 2026; Versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep

De commissie besluit de brief van 8 juli 2021 van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (35554, H) voor kennisgeving aan te nemen.

12. Toezegging T02448

Toezegging Evaluatie wetswijziging (34.355)

De commissie besluit de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2021 (34355, G) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02448 als deels voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra