Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA), Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 13 juli 2021
1. Themadebat over rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de EU

De commissie stelt voor om het themadebat over rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de EU op 12 oktober 2021 te houden en daarvoor de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit te nodigen.
De commissie stelt voor om voorafgaand aan het themadebat videogesprekken te houden met Eurocommissarissen Jourová (Rechtsstaat, Democratie en Grondrechten), Reynders (Rechtsstaatrapport) en Šuica (Toekomst van Europa in het licht van de onderwerpen van het themadebat).

2. Mededelingen en informatie

De commissie stelt voor de Commissiemededeling inzake het EU Justice Scoreboard bij het themadebat te betrekken.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman