Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 29 juni 2021
1. 35145

Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 13 juli 2021.

2. 35735

Vierde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19

Het voorbereidend onderzoek vindt heden, 29 juni 2021, plaats. Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Kesteren).

3. 35776

Zevende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen opschalen initiatieven kunst en cultuur voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19

Het voorbereidend onderzoek vindt heden, 29 juni 2021, plaats. Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Kesteren).

4. 31288, L

Brief van de minister van OCW over Monitor Beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2020-2021; Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

De commissie besluit de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 juni 2021 (31288, L) voor kennisgeving aan te nemen.

5. 35352, H

Brief van de ministers van OCW en voor BVOM over onderzoekskaders 2021 en verslagen overleg met vertegenwoordigers onderwijsveld; Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

De commissie besluit de brief van de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 24 juni 2021 (35352, H) voor kennisgeving aan te nemen. De (nog niet geregistreerde) toezegging van de laatstgenoemde minister - gedaan tijdens het plenaire debat over het wetsvoorstel Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs (35352) - om de onderzoekskaders 2021 van de Inspectie van het Onderwijs de Kamer toe te sturen, wordt als voldaan aangemerkt.

6. E210015

Commissiemededeling over de totaalaanpak voor onderzoek en innovatie

De commissie besluit op 6 juli 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de mededeling van de Europese Commissie.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra