De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 22 juni met staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius (Klimaat en Energie) over het wetsvoorstel Ondersteunen opgave windenergie op zee. De Kamer stemt dinsdag 29 juni over het wetsvoorstel en twee ingediende moties. De motie van senator Berkhout (Fractie-Nanninga) betreft maatregelen om vogelsterfte door windmolens tegen te gaan. Deze motie is door de staatssecretaris ontraden. De motie van senator Dessing (FVD) verzoekt de regering te voorkomen dat via het subsidiëren van het aan land brengen van op zee geproduceerde groene waterstof alsnog indirect subsidie wordt verleend aan de groene waterstofsector. Over deze motie zal de staatssecretaris de Kamer, voorafgaande aan de stemming op 29 juni, een brief sturen.

Het wetsvoorstel wijzigt de Wet windenergie op zee voor het ondersteunen van de opgave in het kader van de klimaatdoelstellingen om windenergie op zee te realiseren. De procedures voor de vergunningverlening worden uitgebreid en aangepast omdat windenergie op zee steeds minder of geen subsidie meer nodig heeft.

De zeven aan het debat deelnemende woordvoerders waren verdeeld over het wetsvoorstel. Senator Berkhout (Fractie-Nanninga) zei dat windturbines slecht zijn voor de gezondheid van mensen die in de buurt wonen en slecht voor de biodiversiteit. Zo veroorzaken windturbines op zee vogelsterfte, aldus Berkhout. PVV-senator Faber-van de Klashorst zei dat met dit wetsvoorstel de visserijsector aan het kortste eind trekt. Volgens haar zadelt de regering de economie op met een dure en onzekere energievoorziening en is er geen sprake van duurzaam beleid. Volgens senator Dessing (FVD) wordt met dit wetsvoorstel de weg vrijgemaakt voor een grote toename van windenergie op zee, maar hij betwijfelt of dat goed is. Zo gaat bij het transport veel energie verloren zei hij. Senator Otten (Fractie-Otten) zei dat windmolens niet bijdragen aan het welzijn van de mensen die ernaast wonen, terwijl fracties die zich voor deze mensen zeggen in te zetten volgens hem ook de grote voorstanders van windenergie zijn. Hij wilde verder van de staatssecretaris weten hoeveel subsidiegeld de afgelopen jaren aan windmolenparken is besteed en nog wordt besteed.

Senator Kluit (GroenLinks), die mede namens de PvdA sprak, zei dat zij, ondanks enkele zorgen over de uitvoerbaarheid van het voorstel, voorstander is van het wetsvoorstel omdat hiermee natuur en ondernemerschap elkaar versterken. D66-senator Pijlman sloot zich bij haar aan. Volgens hem heeft windenergie op zee de toekomst. Wel was hij kritisch over het trekken van een stroomkabel van een windpark op zee onder het Waddeneiland Schiermonnikoog door. Hij bepleitte als alternatief het aanleggen van de kabel om het eiland heen. Ook senator Van Ballekom (VVD), mede sprekend namens het CDA, was positief over het voorstel. Windenergie is volgens hem een noodzakelijk onderdeel van de mix van energiebronnen en kan commercieel worden. Met windenergie op zee wordt bovendien de schaarse ruimte in Nederland zo goed mogelijk benut, aldus Van Ballekom.

Staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius van Klimaat en Energie zei in reactie op de inbreng van de Kamer dat de voorgestelde wetswijziging nodig is zodat de wet beter aansluit bij de huidige praktijk. Nederland is het eerste land ter wereld met een windmolenpark op zee dat zonder subsidies tot stand is gekomen. Volgens Yesilgöz zou het zonder windparken op energie veel moeilijker zijn voor Nederland om de beoogde energietransitie te realiseren. Het wetsvoorstel regelt in de kern dat de kavels op zee op een verantwoorde manier worden uitgegeven, aldus de staatssecretaris.Deel dit item: