Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 22 juni 2021
1. Stand van zaken inwerkingtreding van de Omgevingswet

De commissies besluiten naar aanleiding van de bespreking van de stand van zaken van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de heden geformuleerde relevante thema's op 6 juli 2021 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg. De commissies besluiten deze vragen te voorzien van een algemene inleiding en de vragen zo mogelijk thematisch te ordenen.

2. Stand van zaken toezeggingen en moties Omgevingswet en aanverwante wet- en regelgeving

Verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van BZK en van LNV over openstaande toezeggingen en nog niet uitgevoerde moties inzake de Omgevingswet en aanverwante wet- en regelgeving; Omgevingsrecht

De commissies nemen kennis van de brief van de minister van BZK van 30 april 2021 inzake de stand van zaken van de openstaande toezeggingen en nog niet uitgevoerde moties met betrekking tot de Omgevingswet en aanverwante wet- en regelgeving (33118, CD) en beschouwen de toezeggingen T02255, T03004, T03007, T02876, T02879, T02852, T02860, T02861, T02866, T02891, T02900 en T02431 daarmee als voldaan.

Toezeggingen T02884, T02887, T02889, T02908, T03000, T03006, T03009, T02880, T02881, T02882, T02849, T02853, T02857, T02865, T02868, T02869, T02892, T02897, T02898, T02901, T02906 en T03130 blijven als openstaand geregistreerd staan.

De moties 34985, K, 34986, Y en 34986, AA (was letter X) worden als niet-uitgevoerd beschouwd. Motie 35054, I (was letter H) is wel uitgevoerd.

De commissies besluiten op 6 juli 2021, ter gelegenheid van de inbreng voor schriftelijk overleg over de inwerkingtreding van de Omgevingswet (vorig agendapunt), de mogelijkheid te geven om vragen te stellen over dan wel opmerkingen te plaatsen bij de nog openstaande toezeggingen dan wel niet uitgevoerde moties.

3. Toezegging T02904 - Brief over Rijksvastgoedbedrijf aan Tweede Kamer ook naar Eerste Kamer sturen

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over hoe het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt kan worden bij het aanjagen van de woningbouw; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over hoe het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt kan worden bij het aanjagen van de woningbouw; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over hoe het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt kan worden bij het aanjagen van de woningbouw; Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Het verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over hoe het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt kan worden bij het aanjagen van de woningbouw (35133, L) wordt voor kennisgeving aangenomen. Het lid Kluit (GroenLinks) verzoekt de griffie ambtelijk navraag te doen naar de termijn waarbinnen het Rijksvastgoedbedrijf komt met de aanpak die, voortbordurend op het Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP), bijdraagt aan de implementatie van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en verzoekt deze aanpak met de leden van deze commissies te delen.


De griffier voor deze vergadering,
Laurens Dragstra