Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 15 juni 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-De Boer (GroenLinks) c.s. over delegatie onder vereiste goedkeuring bij wet (35.526, AK)

- Tijdpad wetswijzigingen covid-19-maatregelen (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Brief van de minister van VWS van 14 juni 2021 in reactie op de brief van 4 juni 2021 (verslag schriftelijk overleg is nog niet gepubliceerd)

Het verslag schriftelijk overleg (35526/25295, BO) wordt op 22 juni 2021 opnieuw ter bespreking geagendeerd. Ambtelijk zal worden nagevraagd of de brief op enkele punten verhelderd kan worden.
De commissies zien uit naar het wetsvoorstel ter uitvoering van de moties Janssen (35526, L) en De Boer (35526, AK) en stellen de Voorzitter voor het volgende debat over verlenging van de Twm te plannen op 13 juli 2021.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren