Verslag van de vergadering van 11 mei 2021 (2020/2021 nr. 36)

Aanvang: 13.45 uur

Status: gecorrigeerdBekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, nogmaals van harte welkom.

Voorafgaand aan de stemmingen meld ik u het volgende.

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Aan de orde is het voorstel om de vervaltermijn van twee aangehouden moties met zes maanden te verlengen. Op grond van artikel 93, derde lid van het Reglement van Orde zouden de volgende twee aangehouden moties vandaag van rechtswege vervallen.

Het betreft:

  • de motie van het lid Nagel c.s. over de discontovoet voor de berekeningen bij pensioenen en klimaatmaatregelen (34534, letter H);
  • de motie van het lid Otten c.s. over een vorm van schuldtransitie (35433, letter C).

Kan de Kamer instemmen met het voorstel tot verlenging van de termijnen van aanhouden? Dat is het geval.

Dan zijn we nu toe aan de stemmingen. Ik heb begrepen dat een aantal leden over een motie wil stemmen voorafgaand aan de stemming over het wetsvoorstel. De Kamer dient daarvoor verlof te geven.

Ik geef allereerst het woord aan de heer Nicolaï.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Nicolaï i (PvdD):

Dank u, voorzitter. Ik zou graag mijn motie in stemming willen zien voordat we over de wet gaan stemmen. Overigens zou ik dat voor de andere moties ook willen, maar daar ga ik niet over.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dat klopt. Zelfs ik ga daar niet over, de Kamer gaat daarover.

Kan de Kamer zich vinden in het verzoek van de heer Nicolaï om zijn eigen motie in stemming te brengen voorafgaand aan de stemming over het wetsvoorstel? Dat is het geval.

Daartoe wordt besloten.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan geef ik het woord aan mevrouw Bredenoord.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Bredenoord i (D66):

Voorzitter. De D66-fractie wil graag de motie-Dittrich over het inzetten van de politiehond aanhouden. Dit betreft de motie op het stuk met de letter L (34641).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Bredenoord. Kan de Kamer zich vinden in het verzoek? Dat is het geval.

Op verzoek van de heer Dittrich stel ik voor zijn motie (34641, letter L) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.