Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 11 mei 2021
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Toekomst veehouderij (28.973)

- T02664 - Toesturen onderzoeken ten aanzien van fijnstof en ammoniak

Brief van de minister van LNV en de minister voor MZS van 24 maart 2021 (28973 / 35570 XIV, I)

In verband met de nog uit te voeren vervolgonderzoeken besluit de commissie om dit agendapunt opnieuw te agenderen kort na het aantreden van een nieuw kabinet.

- T03105 - Toesturen afschrift met appreciatie van het rapport Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen

Brief van de minister van LNV van 19 april 2021 inzake Advies Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen (35600 / 29383 / 28973, W)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T03105 als voldaan te beschouwen


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer