Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 20 april 2021
1. 35.526 / 25.295, AQ (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en EZK/LNV)

Regeling van 13 april 2021, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met verlenging van het maatregelenpakket in Europees Nederland en enkele andere wijzigingen (19 p.)

De commissies nemen de bij brief van 13 april 2021 aangeboden ministeriële regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met verlenging van het maatregelenpakket in Europees Nederland en enkele andere wijzigingen (bijlage bij 35526 / 25295, AQ) voor kennisgeving aan.

2. 35.526 / 25.295, AQ (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, OCW en SZW)

Regeling van 13 april 2021, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het verlengen van de maatregelen voor onderwijsinstellingen en het volledig openen van de buitenschoolse opvang (6 p.)

De commissies nemen de bij brief van 13 april 2021 aangeboden ministeriële regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het verlengen van de maatregelen voor onderwijsinstellingen en het volledig openen van de buitenschoolse opvang (bijlage bij 35526 / 25295, AQ) voor kennisgeving aan.

3. Spoedwetgeving (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

De commissies besluiten, ervan uitgaande dat de wetsvoorstellen Invoering aanvullende maatregelen internationaal personenverkeer in verband met bestrijding covid-19-epidemie (35808) en Tijdelijke wet testbewijzen covid-19 (35807) de Kamer op 29 april 2021 bereiken, op 11 mei 2021 inbreng te leveren voor het verslag. Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota('s) naar aanleiding van verslag op 14 mei a.s., stellen de commissies voor beide wetsvoorstellen op 18 mei 2021 plenair te behandelen, inclusief eventuele stemmingen.

4. 35526 / 25295, AQ (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Brief van de minister van VWS van 13 april 2021 met de stand van zakenbrief COVID-19 (90 p.)

De commissies nemen kennis van de stand van zakenbrief van 13 april 2021 en beschouwen de toezeggingen T03014, T03017, T03022 en T03126 daarmee als voldaan.
Toezeggingen T03016, T03018, T03021 en T03121 worden als doorlopend beschouwd (zonder deadline) en geregistreerd als zgn. legisprudentie-toezegging.
Toezeggingen T03013, T03019, T03020, T03052, T03054, T03120, T03122, T03123, T03124, T03125, T03127 en T03128 blijven als openstaand geregistreerd staan.
De moties 35538, J, 35526, I, 35526, L, 35695, E, 35723, F en 35526, AK worden als niet-uitgevoerd beschouwd.

5. Aangekondigde interpellatieverzoeken (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

De commissies bespreken de interpellatieverzoeken van de leden Van Hattem (PVV) en Nicolaï (PvdD), die later deze dag aan de Kamer zullen worden voorgelegd.

6. Bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Uitstelbrief van 12 april 2021 inzake rappel m.b.t. de motie-Janssen c.s. over zeggenschap bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De commissies nemen kennis van de brief van 20 april 2021 en besluiten de conceptbrief in reactie op de uitstelbrief van 12 april 2021 vast te stellen.

7. Rondvraag

Ten behoeve van het op 25 mei 2021 geplande debat over de bestrijding van covid-19 verzoeken de commissies het ministerie van VWS om een overzicht van de actueel geldende (onderdelen van) ministeriële regelingen en de daarbij behorende toelichtingen; eveneens zouden ze graag beschikken over een overzicht met wet- en regelgeving die in voorbereiding is en het beoogde tijdpad.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren