Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 13 april 2021
1. 35526 / 25295, AP (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Brief van de minister van VWS van 23 maart 2021 aan de Tweede Kamer met de stand van zaken over COVID-19 (90 p.)

De commissies nemen kennis van de brief van 23 maart jl. en besluiten de toezeggingen T03050, T03051 en T03053 als voldaan aan te merken. De toezeggingen T03052 en T03054 blijven als openstaand geregistreerd staan.

2. Mededelingen en informatie

- De commissies besluiten schriftelijk te reageren op de uitstelbrief van 12 april 2021 inzake de motie-Janssen c.s. over zeggenschap bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en daarbij ook de toezeggingen T03124 en T03127 te betrekken. Een conceptbrief wordt deze week verspreid onder de leden van de commissies.
- De leden Van Hattem (PVV), Verkerk (ChristenUnie) en Nicolaï (PvdD) overwegen naar aanleiding van enkele niet-uitgevoerde moties en openstaande toezeggingen een interpellatiedebat aan te vragen op 20 april 2021 en zullen hiervoor een voorstel doen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren