Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 30 maart 2021
1. 35526 / 25295, AP (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, OCW en SZW)

Regeling van 23 maart 2021 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een verlenging van de maatregelen in het onderwijs en voor de buitenschoolse opvang (7 p.)

De commissies nemen de bij brief van 23 maart 2021 aangeboden ministeriële regeling Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een verlenging van de maatregelen in het onderwijs en voor de buitenschoolse opvang (bijlage bij 35526 / 25295, AP) voor kennisgeving aan.

2. 35526 / 25295, AP (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, IWO, KOREL en EZK/LNV)

Regeling van 23 maart 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met verlenging van het maatregelenpakket en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire in verband met verzwaarde maatregelen gelet op het sterk oplopende aantal infecties en enkele andere wijzigingen (56 p.)

De commissies nemen de bij brief van 23 maart 2021 aangeboden ministeriële regeling Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met verlenging van het maatregelenpakket en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire in verband met verzwaarde maatregelen gelet op het sterk oplopende aantal infecties en enkele andere wijzigingen (bijlage bij 35526 / 25295, AP) voor kennisgeving aan.

3. 35526 / 25295, AO (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, IWO en KOREL)

Regeling van 17 maart 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba in verband met het vereisen van een negatieve testuitslag voor reizigers uit Bonaire (7 p.)

De commissies nemen de bij brief van 17 maart 2021 aangeboden regeling van 17 maart 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba in verband met het vereisen van een negatieve testuitslag voor reizigers uit Bonaire (bijlage bij 35526 / 25295, AO) voor kennisgeving aan.

4. 35526 / 25295, AP (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Brief van de minister van VWS van 23 maart 2021 aan de Tweede Kamer met de stand van zaken over COVID-19 (90 p.)

De commissies besluiten deze brief in relatie tot de toezeggingen T03050, T03051, T03052, T03053 en T03054 op 13 april 2021 opnieuw ter bespreking te agenderen.

5. Overzicht toezeggingen, moties en ministeriële regelingen covid-19-maatregelen (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

De commissies besluiten naar aanleiding van de openstaande toezeggingen en niet-uitgevoerde moties in het kader van de bestrijding van het covid-19-virus, een rappelbrief te sturen aan de verantwoordelijke bewindspersonen, waarbij onder meer speciaal aandacht zal worden gevraagd voor de uitvoering van de motie-Van Hattem c.s. (35526, I) en toezegging T03019.
De commissies stellen tevens voor op 25 mei 2021 onder voorbehoud een plenair debat over de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 te voeren met de verantwoordelijke bewindspersonen.

6. 35526, I (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het vastleggen van concreet toetsbare indicatoren bij maatregelen en/of ministeriële regelingen; Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

De commissies besluiten in de rappelbrief over de openstaande toezeggingen en niet-uitgevoerde moties expliciet aandacht te vragen voor de uitvoering van de motie-Van Hattem c.s. (35526, I) en daarbij aan te dringen op spoedige beantwoording.

7. T03020 en 35526 / 25295, AM (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

toezegging Gewetensbezwaren en vaccinatie en stand van zakenbrief covid-19 van 23 februari 2021

De conceptbrief over de stand van zakenbrief van 23 februari 2021 (bijlage bij 35526/25295, AM) en toezegging T03020 wordt ongewijzigd vastgesteld en aldus verzonden.

8. 35538, Q (betrokken commissies J&V, VWS, BiZa/AZ)

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het ontwerpbesluit tweede verlenging Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19; Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

De commissies nemen de brief van 22 maart 2021 over het ontwerpbesluit tweede verlenging Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35538, Q en bijlagen) voor kennisgeving aan.

9. Europese voorstellen betreffende een groen digitaal certificaat (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

De commissies nemen de Europese voorstellen (COM(2021)129, 130 en 140) en de kabinetsappreciatie van 26 maart 2021 voor kennisgeving aan.

10. Mededelingen en informatie

In de gezamenlijke commissievergaderingen over covid-19 worden de maatregelen geagendeerd die gericht zijn op de beheersing van de verspreidingsrisico's en de handhavingsaspecten daarvan; de overige onderwerpen worden geagendeerd in de vakcommissies.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren