Stemming motie Invoeringswet Europees Openbaar MinisterieVerslag van de vergadering van 16 maart 2021 (2020/2021 nr. 29)

Aanvang: 13.35 uur
Status: gecorrigeerd


  • Kijk de video van dit deel van de vergadering terug

Stemming motie Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Aanpassing van enkele wetten ter uitvoering van de Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie ("EOM") (PbEU 2017, L 283) (Invoeringswet EOM),

te weten:

  • de motie-Van Hattem c.s. over een exitstrategie om uit het Europees Openbaar Ministerie te kunnen treden (35429, letter G).

(Zie vergadering van 9 maart 2021.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Vervolgens stemmen wij over de motie 35429, letter G, de motie van het lid Van Hattem c.s. over een exitstrategie om uit het Europees Openbaar Ministerie te kunnen treden. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (35429, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Otten, de SP, 50PLUS, de PvdD, de PVV, FVD en Fractie-Nanninga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, GroenLinks, de PvdA, de OSF, D66 en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.